Oficjalny regulamin

i warunki konkursu Endgame. Reguły GryOficjalne zasady i warunki konkursu Endgame. Reguły Gry

Biorąc udział w konkursie Endgame. Reguły Gry (zwanym w dalszej części „Konkursem”), akceptujesz poniższy Regulamin i zgadzasz się postępować zgodnie z jego oficjalnymi zasadami i warunkami (zwanymi w dalszej części Oficjalnymi Zasadami). Twoim obowiązkiem jest zapoznanie się z Oficjalnymi Zasadami i bezwzględne stosowanie się do nich przez cały okres trwania Konkursu (o czym będzie mowa w dalszej części Regulaminu). Oficjalne Zasady będą dostępne na www.endgamerules.com (zwanej w dalszej części Oficjalną Stroną) przez cały okres trwania Konkursu.

Aby wygrać Konkurs, musisz stosować się do Oficjalnych Zasad. Każde odstępstwo, próba odstępstwa bądź niedostosowanie się do Oficjalnych Zasad lub powiązanych z nimi regulacji prawnych oraz pozostałych zasad (łącznie, i bezwzględnie, z prawem dotyczącym prywatności i bezpieczeństwa cybernetycznego oraz innymi zasadami i warunkami określonymi przez licencje na użytkowanie danego oprogramowania [zwanymi w dalszej części Obowiązującym Prawem]) może skutkować dyskwalifikacją i reperkusjami prawnymi zgodnie z Obowiązującym Prawem.

W Konkursie szczęście nie gra roli.

Rejestracja

Powieść Endgame: Reguły Gry opowiada o poszukiwaniach ukrytego klucza. Konkurs składa się z licznych zagadek i powiązanych z nimi wskazówek (zwanych dalej Zagadkami i Wskazówkami), zaś drukowane i elektroniczne egzemplarze książki (zwanej w dalszej części Książką) zawierają niektóre z Zagadek i Wskazówek wykorzystanych na Etapie 1 Konkursu (zdefiniowanym w dalszej części Regulaminu). Przed wzięciem udziału w Konkursie uczestnicy (zwani dalej Uczestnikami) muszą dokonać rejestracji na stronie internetowej https://starchamber.keplerfuturistics.com i podać wszystkie niezbędne w tym celu dane. Uczestnictwo w konkursie wymaga (i) dostępu do Książki (ii) dostępu do internetu oraz (iii) standardowego konta internetowego Google. Twoje postępy w Konkursie będą śledzone przez Third Floor Fun, LLC (zwane dalej Sponsorem). Otrzymasz także adres strony, dzięki której pozyskasz dostęp do informacji na temat twoich postępów w Konkursie. Aby mieć dostęp do w/w informacji, musisz być zalogowany na swoje konto Google.

Zakupy dokonane za pośrednictwem aplikacji na urządzenia mobilne mogące mieć powiązanie z Książką nie mają żadnego wpływu na postępy Uczestników w Konkursie. Nie istnieje wymóg ściągania, użytkowania i grania w gry oferowane przez aplikacje na urządzenia mobilne powiązane z Konkursem, aby wziąć udział lub zwyciężyć w którejkolwiek części Konkursu.

Reguły gry

Konkurs organizowany jest przez Sponsora i HarperCollins Publishers LLC (zwane dalej Amerykańskim Wydawcą). Inni wydawcy zagraniczni (zwani kolektywnie wraz z Amerykańskim Wydawcą Wydawcami) nie są Uczestnikami, sponsorami ani administratorami Konkursu i nie ponoszą za niego żadnej odpowiedzialności.

Zawarte w Książce wskazówki mogą być użyteczne w rozwiązywaniu zamieszczonych w niej Zagadek, mogą też jednak prowadzić do innych Zagadek niezawartych w Książce. Możesz natrafić na wskazówki tekstowe, wizualne, w formie kodu, szyfru i/albo hiperłączy prowadzących do wyników wyszukiwania, grafik, filmów, współrzędnych, stron internetowych i/lub mediów społecznościowych. Książka może też zawierać informacje mylące, skonstruowane jak wskazówka, lecz nią niebędące. Do ciebie należy rozpoznanie, czy informacja będzie użyteczna w rozwiązywaniu konkursowych Zagadek. Każdy Uczestnik otrzyma te same wskazówki i Zagadki (choć kolejne Zagadki mogą być udostępnione niektórym Uczestnikom wcześniej niż innym, zależnie od szybkości rozwiązywania wcześniejszych Zagadek, co jest szczegółowo wytłumaczone w dalszej części Regulaminu). Wersje audio powieści nie zawierają wskazówek graficznych koniecznych do rozwiązania Zagadek.

Choć Sponsor dołożył wszelkich starań, aby zawarte w Książce informacje pozwalające na udział w Konkursie były kompletne i dokładne, niektóre z Zagadek i Wskazówek mogą być niedokładne lub błędne. Niektóre informacje mogą wydawać się użyteczne, lecz niekoniecznie muszą być wskazówką. Nie można jednak wykluczyć, że w Książce pojawiają się nieumyślnie popełnione błędy. Jeśli Sponsor znajdzie takowe, postara się je poprawić, korzystając z dostępnych metod i środków. Gdy natrafisz na informację, która jest według ciebie błędna, możesz skontaktować się ze Sponsorem, korzystając z informacji kontaktowych zamieszczonych na końcu niniejszego Regulaminu.

Rozwiązanie każdej Zagadki zaprowadzi cię do kolejnej, aż do ostatecznej. Niektóre Zagadki konieczne do odniesienia zwycięstwa w Konkursie będą dostępne nie wcześniej niż dnia 9 stycznia 2017 roku (zwanego w dalszej części Datą Rozpoczęcia Konkursu). Odpowiednio rozwiązanie ostatniej dostępnej na daną chwilę Zagadki nie jest tożsame z rozwiązaniem wszystkich Zagadek zawartych w Konkursie. Zagadki zostaną ogłoszone w dwóch etapach podczas okresu trwania Konkursu. Etap pierwszy Konkursu (zwany w dalszej części Etapem 1) rozpocznie się zgodnie z datą rozpoczęcia.

Etap drugi Konkursu (zwany dalej Etap 2) zostanie podzielony na trzy fazy, przy czym Zagadki przypisane do każdej z nich zostaną opublikowane w trzech różnych terminach. Terminy oraz instrukcje odnośnie dostępu do pierwszej Zagadki kolejnej fazy Konkursu będą ujawniane Uczestnikom Konkursu stopniowo wraz z ich postępami w Konkursie. Dostęp Uczestników do Zagadek kolejnych faz Etapu 2 będzie określony szybkością, z jaką Uczestnicy rozwiążą Zagadki poprzedniego etapu lub fazy Konkursu. Uczestnicy, którzy uporają się z Zagadkami prędzej niż inni, zostaną wynagrodzeni wcześniejszym dostępem do Zagadek następnego etapu lub fazy niż ci, którzy rozwiązali je później. Wcześniejszy dostęp do kolejnych Zagadek będzie określony stosunkiem 2:1. Po tym jak wszystkim Uczestnikom, którzy spełniają wymagania, zostanie udzielony wcześniejszy dostęp do następnej fazy Konkursu, zostanie on udzielony także i pozostałym Uczestnikom, którzy rozwiązali wszystkie Zagadki z poprzedzającego etapu lub fazy. Na przykład jeśli Uczestnik C ukończy fazę 1 Etapu 2 po (i) dacie, kiedy zostanie udostępniona pierwsza Zagadka z fazy 2 Etapu 2 i (ii) każdemu Uczestnikowi, który spełniał odpowiednie wymagania, został przyznany wcześniejszy dostęp do fazy 2 Etapu 2, Uczestnik C otrzyma dostęp do pierwszej Zagadki fazy 2 Etapu 2 natychmiastowo.

Sponsor, powiązane z nim pośrednio lub bezpośrednio firmy, spółki zależne, oddziały i filie, a także ich dyrektorzy, pracownicy i agenci (łącznie zwani dalej Partnerami Sponsora), projektanci stron, reklamodawcy, agencje ubezpieczeniowe, kancelarie prawnicze, pracownicy administracyjni i inni zaangażowani w prace nad Konkursem, jak również jakikolwiek podmiot związany ze Sponsorem umową na wystawienie wszystkich lub poszczególnych części Nagród zdefiniowanych w dalszej części Regulaminu, a także spółki dominujące, zależne i z nimi powiązane (łącznie zwane dalej Partnerami Konkursu) oraz Wydawcy nie ponoszą odpowiedzialności prawnej ani jakiejkolwiek innej za nieudostępnienie części lub całości Konkursu jednocześnie wszystkim Uczestnikom lub za nierozpoczęcie przez Uczestnika udziału w danej części Konkursu w chwili, kiedy została mu ona udostępniona (bez względu na powód takiego stanu rzeczy). Aby uniknąć jakichkolwiek wątpliwości, należy podkreślić, że strony związane ze Sponsorem umową na wystawienie wszystkich lub poszczególnych części Nagród i jej spółki dominujące i/lub zależne są partnerami Konkursu, ale nie Sponsorami, zaś wydawcy nie są partnerami Konkursu. Zakupy związane z Książką dokonane za pośrednictwem aplikacji na urządzenia mobilne nie zezwalają Uczestnikom na dostęp do Zagadek konkursowych ani nie wpływają na ich postępy w Konkursie.

Nagrody mogą być przyznawane w ścisłym związku z Konkursem, co zostało wyjaśnione w dalszej części Regulaminu. Pierwszy Uczestnik, który spełni wszystkie wymagane do wygrania Konkursu warunki i rozwiąże Zagadki, otrzyma Nagrodę Główną (zdefiniowaną w dalszej części). Ani Nagroda Główna, ani żadna jej część nie znajdują się w miejscu, do którego dostęp jest utrudniony i/lub wymaga jego bezczeszczenia, zakłócania porządku czy wtargnięcia. Zagadki mogą zostać rozwiązane jedynie za pomocą intelektu.

Jeśli (i) uczestniczysz w Konkursie w sposób uciążliwy dla pozostałych Uczestników, (ii) obrażasz, grozisz, zastraszasz lub nękasz pozostałych Uczestników, (iii) korzystasz z niedozwolonych sposobów gry, aby zdobyć nieuczciwą przewagę nad pozostałymi Uczestnikami (łącznie z próbami zhakowania którejś ze stron internetowych i/lub urządzeń elektronicznych wykorzystywanych w Konkursie), możesz zostać natychmiastowo zdyskwalifikowany. Zobowiązujesz się również do publicznego nieujawniania, bez względu na medium, rozwiązań Zagadek, które uważasz za poprawne (ani nawet części rozwiązań). Niepodporządkowanie się temu wymogowi skutkuje natychmiastową dyskwalifikacją. Jeden Uczestnik może w trakcie gry korzystać tylko z jednego konta Google. Korzystanie z więcej niż jednego konta Google również skutkuje natychmiastową dyskwalifikacją.

Warunki uczestnictwa

W Konkursie nie mogą brać udziału dyrektorzy, pracownicy, agenci, najbliższe rodziny dyrektora czy pracownika, jak również osoby z gospodarstw domowych (i) Sponsora, (ii) Partnerów Sponsora, (iii) Partnerów Konkursu lub (iv) Wydawców.

Żeby zostać Uczestnikiem Konkursu, musisz być osobą fizyczną w wieku co najmniej trzynastu (13) lat. Jeśli jednak prawo w miejscu twojego zamieszkania stanowi inaczej i według jego przepisów musisz być starszy, aby móc uczestniczyć w tego rodzaju konkursach, prawo to jest nadrzędne względem tego wymogu uczestnictwa zawartego w Regulaminie. Osoby, które nie osiągnęły pełnoletności według przepisów obowiązujących w kraju zamieszkania, przed przystąpieniem do Konkursu są zobowiązane uzyskać pozwolenie na udział w Konkursie od rodzica lub opiekuna prawnego. Aby zdobyć Nagrodę, zwycięzca lub jego rodzic albo opiekun prawny musi podpisać Formularz IRS, Oświadczenie i Zgodę (o których mowa w dalszej części Regulaminu) oraz, jeśli jest to dozwolone i zgodnie z miejscowym prawem, poddać się weryfikacji danych (o której mowa w dalszej części Regulaminu). Formularz IRS, Oświadczenie, Zgodę oraz weryfikacja danych w dalszej części Regulaminu zwane będą łącznie Dokumentami Koniecznymi Do Odebrania Nagrody i muszą zostać przedłożone na żądanie Sponsora. Dokumenty muszą mu zostać przekazane w odpowiednim, określonym poniżej, przedziale czasowym.

Książkę może nabyć każdy, gdziekolwiek jest sprzedawana. Jednak twój udział w konkursie będzie określony prawem obowiązującym w kraju, w którym mieszkasz, oraz niniejszymi Oficjalnymi Zasadami. W Konkursie nie mogą brać udziału mieszkańcy kraju, w którym Konkurs narusza tamtejsze obowiązujące prawo.

Zasady wyłonienia zwycięzców

W związku z Konkursem może zostać przyznanych trzynaście nagród (dalej będą używane określenia Nagroda i zbiorczo Nagrody). Pierwszych dwunastu (12) Uczestników Konkursu, którzy rozwiązali wszystkie Zagadki z Etapu 1 i fazy 1 Etapu 2 Konkursu (zwane łącznie „Pakietem Zagadek”) oraz zostali pomyślnie zweryfikowani przez Sponsora zgodnie z zasadami przedstawionymi poniżej, otrzyma pakiet powieści Endgame (Endgame: Wezwanie, Endgame: Klucz Niebios, Endgame: Reguły Gry) i nowel Endgame (The Complete Training Diaries, The Complete Zero Line Chronicles) podpisane przez autorów (zwane łącznie „Pakietem”).

Pierwszy Uczestnik, który rozwiąże wszystkie Zagadki składające się na Konkurs i zostanie zweryfikowany przez Sponsora zgodnie z zasadami przedstawionymi poniżej, otrzyma nagrodę o wartości 250 000 00 dolarów amerykańskich (Nagroda Główna).

Uczestnik, który zdobędzie Pakiet, może również wygrać Nagrodę Główną pod warunkiem że Uczestnik rozwiąże wszystkie zagadki z Konkursu jak opisano powyżej. Konkurs trwać będzie od daty rozpoczęcia aż do (i) momentu rozwiązania wszystkich Zagadek, zweryfikowania wszystkich zwycięzców, ogłoszenia przez Sponsora zwycięzcy Nagrody Głównej i przyznania wszystkich Nagród lub (ii) 10 lipca 2017 roku (Daty Zakończenia wraz z Datą Rozpoczęcia zwane dalej Okresem Trwania Konkursu).

Sponsor skontaktuje się z każdym zwycięzcą Nagród, korzystając z danych kontaktowych podanych przez potencjalnego zwycięzcę podczas procesu rejestracyjnego. Jeśli zajdzie taka konieczność, Sponsor będzie kontaktował się z kolejnymi osobami, które rozwiązały Pakiet Zagadek lub wszystkie zagadki konkursowe w kolejności, w jakiej, o ile to możliwe, ukończyli je rozwiązywać, aż któryś z uczestników zostanie wyłoniony jako zwycięzca danej Nagrody. Póki Sponsor nie ogłosi publicznie zwycięzcy danej Nagrody, osoba, z którą Sponsor się skontaktuje, wyraża zgodę, że podczas trwania Konkursu nie zakomunikuje za pośrednictwem mediów społecznościowych, blogów i innych mediów, że rozwiązał wszystkie zagadki lub że Sponsor kontaktował się z nim w sprawie rozwiązanych zagadek.

 Podczas procesu weryfikacyjnego domniemani Zwycięzcy będą zobowiązani przedstawić Sponsorowi poprawne rozwiązania każdej z Zagadek należących do Pakietu lub Konkursu. W przypadku remisu Uczestnikom zostanie zadana Zagadka na przewagę. Przed odbiorem Nagrody Głównej zwycięzcy (lub ich rodzice albo opiekuni prawni) będą zobowiązani do wypełnienia dokumentów koniecznych do odebrania Nagrody.

Każdą nagrodę może wygrać tylko jedna osoba, co nie zmienia faktu, że jeden Uczestnik może zdobyć Pakiet Zagadek jak i Nagordę Główną . Wszelka współpraca pomiędzy Uczestnikami jest ściśle zakazana. Jeśli nie bacząc na wspomniany zakaz, Uczestnicy będą współpracować ze sobą przy rozwiązywaniu Zagadek, zwalniają tym samym Sponsora z jakichkolwiek zobowiązań w związku z zawartą pomiędzy nimi umową. Jeśli z jakiegoś powodu Sponsor poniesie jakiekolwiek koszta lub wydatki, łącznie z wydatkami na cele prawne, w związku z zawartą pomiędzy Uczestnikami umową, Uczestnicy zobowiązują się wspólnie i osobno zwrócić koszta poniesione przez Sponsora.

Nagrody

Każda z Nagród zostanie przyznana w takiej wartości lub formie jak to zostało podane powyżej. Każda Nagroda musi zostać zaakceptowana w takiej a nie innej formie. Nie są przewidziane inne nagrody niż te wymienione w Regulaminie.

Opłaty podatkowe powiązane ze zdobyciem Nagrody pokrywa Zwycięzca. Poza Stanami Zjednoczonymi wydanie Nagrody lub jej części może być wstrzymane do czasu otrzymania potwierdzenia o pokryciu przez Zwycięzcę wszystkich zobowiązań. Potencjalny Zwycięzca musi podpisać i odesłać do Sponsora w ciągu pięciu (5) dni roboczych od powiadomienia go o ewentualnym zwycięstwie Formularza W-9, a w przypadku gdy Zwycięzca nie pochodzi ze Stanów Zjednoczonych również Formularza W-8BEN (a także innych formularzy IRS) wydanych przez Internal Revenue Service (amerykański urząd podatkowy, zwany dalej IRS). Z końcem roku podatkowego, w którym zostaną przyznane Nagrody, Zwycięzcy zostaną wydane formularze IRS 1099 (i/lub inne właściwe dokumenty, zależnie od kraju zamieszkania Zwycięzców), zawierające informacje o wartości Nagród dla celów podatkowych. Każdy Zwycięzca musi zgłosić fakt jej zdobycia do IRS lub właściwego swojemu miejscu zamieszkania organu zgodnie z obowiązującym prawem. Jeśli Zwycięzca (i) nie podpisze i nie zwróci odpowiedniego Formularza IRS w wymaganym terminie, (ii) nie dostarczy Sponsorowi (lub stronie działającej w jego imieniu) unikalnego, osobistego, przydzielonego mu i ważnego numeru ubezpieczenia społecznego lub jego ekwiwalentu właściwego miejscu zamieszkania, (iii) nie dopełni formalności związanych z rejestracją w instytucji podatkowej, (iv) nie dopełni innych formalności podatkowych, uniemożliwiając Sponsorowi (lub stronie działającej w jego imieniu) zgłoszenie faktu przekazania Nagrody odpowiedniemu organowi podatkowemu, utraci do niej prawo na rzecz innego Uczestnika, który w okresie trwania Konkursu rozwiązał wszystkie Zagadki wymagane do zdobycia danej Nagrody, który zostanie ogłoszony przez Sponsora Zwycięzcą. W razie remisu zostanie zarządzona dogrywka. Każdy Zwycięzca powinien zwrócić się o radę do niezależnego doradcy podatkowego na temat implikacji podatkowych związanych ze zdobyciem i akceptacją Nagrody.

Zwycięzca Nagrody Głównej być może będzie zmuszony odebrać Nagrodę w swoim czasie wolnym lub po uprzednim wzięciu urlopu od pracy oraz udać się do Stanów Zjednoczonych. Obowiązkiem Zwycięzcy Nagrody Głównej jest załatwienie wszystkich formalności związanych z odbiorem Nagrody Głównej i pokrycie kosztów z tym związanych. Odbiór Nagrody Głównej lub każdej z pozostałych Nagród nie wiąże się z obłożeniem Zwycięzcy kosztami przez Sponsora.

Kwestie prywatności

Każdy potencjalny Zwycięzca Konkursu będzie zobowiązany złożyć oświadczenie o spełnieniu kryteriów uczestnictwa oraz zrzeczeniu się roszczeń odszkodowawczych (Oświadczenie), jak również zgodę na podanie swoich danych i wizerunku do wiadomości publicznej (zwane w dalszej części Zgoda). Oświadczenie potwierdzi, że taki potencjalny Zwycięzca spełnia wymogi Konkursu, a jego uczestnictwo w nim nie łamie obowiązującego prawa. Jeśli okaże się, że taki potencjalny Zwycięzca złamał obowiązujące prawo lub którąś z zasad Konkursu, zostanie zdyskwalifikowany zgodnie z uznaniem Sponsora i w takim wypadku odpowiednia Nagroda nie zostanie mu przyznana. Do dyskwalifikacji może dojść, jeśli okaże się, że pogwałcenie zasad dało takiemu potencjalnemu Zwycięzcy nieuczciwą przewagę nad pozostałymi Uczestnikami Konkursu. Jeśli rodzic lub opiekun prawny takiego potencjalnego Zwycięzcy, w razie gdy ten nie osiągnął pełnoletności zgodnie z obowiązującym w miejscu jego zamieszkania prawem, odmawia podpisania Oświadczenia lub Zgody w ciągu pięciu (5) dni roboczych, potencjalny Zwycięzca zostanie zdyskwalifikowany. W przypadku dyskwalifikacji klucz otrzyma następna osoba, która rozwiązała wszystkie Zagadki w okresie trwania Konkursu, i po weryfikacji przez Sponsora zostanie uznana za Zwycięzcę. W przypadku remisu zostanie zarządzona dogrywka.

Zgodnie z obowiązującym prawem każdy Zwycięzca udzieli Sponsorowi oraz Partnerom Konkursu w pełni przenośnego, absolutnego, niezbywalnego, bezterminowego, globalnego prawa i zgody na komercyjne i niekomercyjne wykorzystanie wizerunku, podobizny, głosu, imienia i/lub każdego materiału stworzonego na ich postawie (dalej zwanych Wizerunkiem) we wszystkich formach i za pośrednictwem każdego znanego dzisiaj oraz wymyślonego w przyszłości medium. Każdy Zwycięzca akceptuje tym samym, poprzez dostarczenie dokumentów koniecznych do odebrania Nagród, wszelkie działania reklamowe i marketingowe związane z jego wygraną w Konkursie i zrzeka się wszelkich roszczeń, w tym rekompensaty, za wykorzystanie jego wizerunku (chyba że podobne zrzeczenie się jest niezgodne z obowiązującym prawem, wówczas taki Zwycięzca zgadza się uznać część Nagrody, ustaloną przez Sponsora, według jego uznania, za rekompensatę), przy jednoczesnym zastrzeżeniu, że Sponsor i jego partnerzy nie naruszą jego praw osobistych lub równoważnych określonych obowiązującym prawem.

Sponsor może wymagać od Zwycięzcy Nagrody Głównej uczestnictwa w wydarzeniach promocyjnych związanych z Książką i Konkursem, poza wypadkami, kiedy zabrania tego obowiązujące prawo. Każdy Zwycięzca może zostać poproszony przez Sponsora o dostarczenie stosownych zaświadczeń i współpracę przy poufnej weryfikacji danych, aby potwierdzić spełnienie przez niego warunków uczestnictwa w Konkursie oraz stwierdzić, czy wykorzystanie imienia lub wizerunku takiej osoby w celach marketingowych lub reklamowych nie wpłynie negatywnie na dobre imię Sponsora, nie narazi na jego utratę ani pogardę, skandal lub drwinę, ani nie będzie działać na jego szkodę (Weryfikacja Danych). Weryfikacja Danych odbędzie się zgodnie z obowiązującym prawem i nie zostanie jej poddana żadna osoba poniżej osiemnastego (18) roku życia. Sponsor rezerwuje sobie prawo do rezygnacji z wykorzystania wizerunku któregokolwiek zwycięzcy Konkursu w celach reklamowych lub marketingowych bez podania przyczyny.

Poza przypadkami wymienionymi powyżej, określonymi Oficjalnymi Zasadami, informacje zebrane przez Sponsora w związku z Konkursem zostaną wykorzystane zgodnie z polityką prywatności opublikowaną na Oficjalnej Stronie. Informacje te mogą zostać przekazane Sponsorowi i jego partnerom, a także Wydawcom (w dalszej części Regulaminu zwanych kolektywnie Odbiorcami Informacji). Uczestnicząc w Konkursie, udzielasz Odbiorcom Informacji prawa do wykorzystania tych informacji w różnych celach, na które zezwala obowiązujące prawo i istniejąca polityka prywatności określona przez Odbiorców Informacji. Organizatorzy Konkursu, Sponsor i Partnerzy mogą prowadzić osobną politykę prywatności, która może się różnić od tej zastosowanej na potrzeby Konkursu. Sponsor zachęca Uczestników do przeczytania polityki prywatności opublikowanej na każdej odwiedzanej przez nich stronie internetowej powiązanej z Konkursem.

Wykluczenie odpowiedzialności

Sponsorzy oraz Wydawcy, w tym ich dyrektorzy, pracownicy i agenci, nie ponoszą odpowiedzialności za czynności podjęte przez Uczestnika związane z uczestnictwem w Konkursie. Za wszelkie uszkodzenie mienia lub pogwałcenie obowiązującego prawa odpowiedzialność ponosi tylko i wyłącznie Uczestnik. Aby uniknąć wszelakich wątpliwości, podkreślamy, że Wydawcy nie są partnerami Sponsora.

Sponsorzy i Wydawcy nie biorą odpowiedzialności za twoją niemożność uczestniczenia w konkursie z powodu regulacji prawnych obowiązujących w twoim kraju. Żaden Sponsor, jego partner ani wydawca nie ponosi ryzyka ani odpowiedzialności, nie pokrywa też kosztów związanych z czynnościami podjętymi przez Uczestnika w związku z Konkursem. Żaden Sponsor, jego partner ani Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia, kontuzje lub śmierć wynikłą lub powiązaną z Konkursem lub Oficjalnymi Zasadami. Obowiązujące prawo może nie pozwolić na podobne ograniczenie lub zrzeczenie się odpowiedzialności; w takim przypadku odpowiedzialność właściwej strony będzie ograniczona do ram opisanych przez Obowiązujące Prawo.

Żaden Sponsor ani Wydawca nie oferuje ubezpieczenia od odpowiedzialności jednostkom, grupom, organizacjom, firmom, obserwatorom ani innym podmiotom uczestniczącym w Konkursie.

Sponsor, jego partnerzy, Partnerzy Konkursu i Wydawcy nie ponoszą odpowiedzialności za: (i) podanie przez Uczestnika podczas rejestracji błędnych lub niedokładnych informacji osobowych lub błędne, przeinaczone lub wybrakowane transmisje danych powiązane z Konkursem; (ii) ludzkie błędy, awarie techniczne, przerwy, przeoczenia, zaniedbania, kasację, defekt i opóźnienia w działaniu systemu operacyjnego lub linii telekomunikacyjnej bez względu na przyczynę, co tyczy się każdego rodzaju sprzętu, systemu, sieci, linii, satelity, serwera, komputera lub dostawcy wykorzystywanego w trakcie Konkursu; (iii) niedostępność lub nieosiągalność internetu, albo jedno i drugie; (iv) kontuzje, uszkodzenie komputera albo urządzenia mobilnego należącego do Uczestnika lub innej osoby wynikające z uczestnictwa lub próby uczestnictwa w Konkursie albo ściągnięcia materiałów związanych z Konkursem. Jeśli doprowadzenie Konkursu do końca zostanie uniemożliwione z jakiegokolwiek powodu, łącznie z zainfekowaniem komputerów Sponsora wirusem, zainstalowania na nich złośliwego oprogramowania, nieautoryzowanej ingerencji, oszustwa, awarii technicznej, klęsk żywiołowych (łącznie z deszczem, burzami, powodzią i trzęsieniami ziemi), pożaru, eksplozji, zdarzeń losowych, awarii sprzętu lub innego powodu niezależnego od Sponsora, który może mieć negatywny wpływ na administrowanie Konkursem, jego bezpieczeństwo, uczciwość lub odpowiedni przebieg, Sponsor rezerwuje sobie prawo do zakończenia, zmodyfikowania lub zawieszenia części albo całości Konkursu bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności względem Uczestników i stron trzecich.

Uczestnicząc w Konkursie, zwalniasz Sponsora, jego partnerów, Partnerów Konkursu i Wydawców od odpowiedzialności określonej obowiązującym prawem i zrzekasz się roszczeń oraz podejmowania działań prawnych (łącznie z rekompensatą za honoraria prawnicze, opłatami związanymi z postępowaniem sądowym, honorariami zapłaconymi personelowi medycznemu, konsultantom i doradcom, a także kosztami dochodzeniowymi) wynikających z jakichkolwiek odniesionych obrażeń, uszkodzeń i strat poniesionych przez osoby lub mienie, które mogły nastąpić w związku z: (i) dostępem do materiału konkursowego; (ii) uczestnictwem w jakikolwiek aspekcie Konkursu; (iii) otrzymaniem, posiadaniem, korzystaniem z którejkolwiek z nagród; (iv) przygotowaniami podjętymi w celu wzięcia udziału w Konkursie, łącznie z podróżami i innymi zdarzeniami powiązanymi z Konkursem; (v) działaniami innych Uczestników, łącznie z twoją interakcją z nimi w trakcie indywidualnego lub wspólnego (mimo wyraźnego zakazu, o którym wspomniano powyżej) rozwiązywania Zagadek; (vi) błędami typograficznymi lub innymi, które wystąpią w Oficjalnych Zasadach lub jakichkolwiek ogłoszeniach związanych z Konkursem oraz ogłoszeniem któregokolwiek  zwycięzcy, w tym zwycięzcy Nagrody Głównej; (vii) zniesławieniem, oszczerstwem, naruszeniem prawa do prywatności lub upublicznienia lub innym działaniem związanym z wykorzystaniem twojego wizerunku lub innego prawa danego Sponsorowi, Wydawcom i ich partnerom w związku z Konkursem.

W związku z informacjami przedstawionymi w dalszej części Regulaminu (i) godzisz się z ryzykiem, że zostaną ci przedstawione fakty lub okoliczności, które mogą istotnie różnić się od tego, co uznawałeś do tej pory za prawdziwe, (ii) oraz zrzekasz się prawa do zastosowania artykułu 1542 Kalifornijskiego Kodeksu Cywilnego lub równoważnego prawa względem Oficjalnych Zasad.

Niezależnie od powyższego, w przypadku, jeśli zrzeczenie zostanie orzeczone przez sąd lub odpowiedni organ prawny z jakiegokolwiek powodu za nieważne, poprzez udział w Konkursie wyrażasz zgodę na: (i) rozstrzygnięcie wszelkich dysput, żądań i sporów wynikających z uczestnictwa w Konkursie lub w związku z odbiorem jakichkolwiek nagród, indywidualnie, bez uciekania się do pozwów; (ii) wszelkie orzeczenia będą ograniczały się do bieżących wydatków i faktycznie poniesionych kosztów związanych z uczestnictwem w Konkursie, lecz, w żadnym wypadku, honorariów prawniczych; (iii) pod żadnym pozorem nie możesz się ubiegać o odszkodowanie za karne, przypadkowe lub inne wynikające z uczestnictwa w Konkursie szkody i zrzekasz się prawa do wszelkich roszczeń. Każdy Zwycięzca ponosi odpowiedzialność i ryzyko za ewentualną utratę lub uszkodzenie odpowiedniej Nagrody po jej dostarczeniu. Sponsor nie udziela żadnych zapewnień ani gwarancji odnośnie do wyglądu, bezpieczeństwa lub stanu Nagrody.

Zrzeczenie się obejmuje także wszelakie nieznane, nieprzewidziane, niezapowiedziane kontuzje, uszkodzenia, straty oraz odpowiedzialność i konsekwencje z niego wynikające, podobnie jak i te znane oraz opisane.

Interpretacje i spory

Oficjalne Zasady podlegają interpretacji Sponsora i wszelakie decyzje przez niego podjęte są ostateczne. Każda interpretacja, objaśnienie lub zmiana Oficjalnych Zasad wchodzi w życie niezwłocznie po opublikowaniu na Oficjalnej Stronie. Dalszym uczestnictwem w Konkursie lub użytkowaniem aplikacji przeznaczonych na urządzenia przenośne akceptujesz interpretacje, objaśnienia i zmiany.

Poza przypadkami wymienionymi w Oficjalnych Zasadach każda dysputa, roszczenie i różnica zdań pomiędzy tobą i Sponsorem wynikająca z lub związana z Oficjalnymi Zasadami oraz Konkursem, która nie może zostać rozwiązana inaczej, podlega arbitrażowi w sposób opisany w późniejszej części tego akapitu. Arbitraż zostanie przeprowadzony przez JAMS w Nowym Jorku w stanie Nowy Jork i rozstrzygnięty przez jednego arbitra, zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami JAMS. Osąd nad orzeczeniem wydanym przez arbitra przysługuje każdemu sądowi właściwej jurysdykcji. Jeśli obowiązujące prawo nie dopuszcza wiążącego arbitrażu (Roszczenia Niearbitrażowe), zarówno Sponsor, jak i Uczestnik wyrażają zgodę na podporządkowanie się arbitrażowi i będzie on niewiążący jedynie w przypadku roszczeń niearbitrażowych, a wiążący w pozostałych przypadkach.

Koszta arbitrażu zostaną rozdzielone po równo pomiędzy strony, chyba że prawo stanowi inaczej. Oficjalne Zasady, Konkurs i jakiekolwiek związane z nimi różnice zdań są podporządkowane prawu Stanów Zjednoczonych i stanu Nowy Jork. Uczestnik bez żadnych zastrzeżeń zgadza się na poddanie się osobistej jurysdykcji sądów stanowych i federalnych zlokalizowanych w Nowym Jorku w stanie Nowy Jork w celu prowadzenia postępowania w sprawie roszczeń niearbitrażowych.

Odszkodowania

W stopniu określonym przez obowiązujące prawo zgadzasz się zagwarantować rekompensatę Sponsorom, partnerom oraz wydawcom za wszelakie spory, roszczenia, działania, zobowiązania, osądy, ugody, koszta, straty, uszkodzenia i/lub wydatki według ogólnych zasad prawa lub słuszności, kontraktu lub umowy (łącznie z honorariami adwokackimi, honorariami wewnętrznego działu prawnego, honorariami wypłaconymi konsultantom, ekspertom i innego rodzaju profesjonalistom) wszelkiego rodzaju, które spowodowane zostaną w całości lub w części działaniami związanymi z uczestnictwem w Konkursie lub powiązanymi w jakikolwiek sposób z Oficjalnymi Zasadami.

Jeśli ktokolwiek wystąpi z roszczeniem przeciwko któremukolwiek ze Sponsorów, partnerów lub Wydawców związanym z pogwałceniem Oficjalnych Zasad przez Uczestnika w związku z użytkowaniem aplikacji przeznaczonej dla urządzeń mobilnych lub strony internetowej powiązanej z Konkursem lub jakimikolwiek innymi działaniami podjętymi w związku z Konkursem, Uczestnik wyraża zgodę na ochronę i zrekompensowanie Sponsorom, partnerom i Wydawcom jakichkolwiek wydatków, strat i kosztów (łącznie z, bez określonego limitu, kosztami postępowania prawnego) poniesionych z tytułu podobnego roszczenia.

Uczestnik zgadza się również na ochronę i wypłacenie rekompensaty Sponsorom, partnerom i Wydawcom za wydatki związane z Konkursem poniesione w związku z roszczeniami, sporami, działaniami, zobowiązaniami, osądami, ugodami, kosztami, stratami, uszkodzeniami według ogólnych zasad prawa lub słuszności, kontraktu lub umowy (łącznie z honorariami adwokackimi, honorariami wewnętrznego działu prawnego, honorariami wypłaconymi konsultantom, ekspertom i innego rodzaju profesjonalistom) wszelkiego rodzaju, które spowodowane zostaną w całości lub części przez partnera, przyjaciół, rodzinę, współpracowników, agentów, reprezentantów, pracowników, delegatów, pełnomocników Uczestnika i inne jednostki z nim powiązane.

Zobowiązania wynikające ze zgody na ochronę i wypłacenie Sponsorowi, partnerom i Wydawcom odszkodowania obejmują tylko i wyłącznie aktywne oraz bierne niedopatrzenia oraz umyślne działanie na szkodę ze strony Uczestnika i osób z nim powiązanych, włączając uszkodzenia ciała, kontuzje, zniszczenie mienia, straty wynikające z powyższego, naruszenie lub pogwałcenie własności intelektualnej osób trzecich, a także praw do jawności, prywatności oraz praw osobistych lub pozostałych równorzędnych praw określonych prawem ustawowym lub wynikających z prawa zwyczajowego.

Uczestnik wyraża również zgodę w imieniu swoich spadkobierców, wykonawców, administratorów i następców prawnych na ochronę i wypłacenie rekompensaty Sponsorom, partnerom i wydawcom za każde działanie i jego skutki, spory i roszczenia z nimi związane oraz uszkodzenia, straty, kontuzje lub śmierć poniesione przez Sponsorów, partnerów lub wydawców, których wynikiem będzie uczestnictwo w Konkursie.

Niezależnie od powyższego Sponsorzy, partnerzy i Wydawcy rezerwują sobie prawo do podjęcia własnych kroków w celu ochrony przez jakimikolwiek roszczeniami wynikającymi z takich działań na swój koszt, jeśli taką decyzję uznają za odpowiednią.

Znaki towarowe i prawa autorskie

Uczestnik jest odpowiedzialny za przestrzeganie prawa autorskiego i poszanowanie praw własności intelektualnej. Powinien przyjąć założenie, że wszystko, co widzi lub przeczytał w Książce lub za pośrednictwem aplikacji na urządzenia mobilne w Okresie Trwania Konkursu, jest chronione prawem autorskim, chyba że określono inaczej, i nie może powielać, tworzyć pochodnych prac, rozpowszechniać kopii w celu sprzedaży, przenosić praw własności, wypożyczać lub upubliczniać prac chronione prawem autorskim, chyba że uzyska zgodę ich właściciela i pozwoli mu na to obowiązujące prawo.

Third Floor Fun, LCC, Endgame i Endgame: Reguły Gry są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do Sponsora i powiązanych z nim firm lub Wydawców. Pozostałe znaki towarowe, usługowe, logo, nazwy produktu lub usługi związane z Konkursem należą do poszczególnych właścicieli.

Powiązane aplikacje na urządzenia mobilne oraz strony internetowe

Uczestnik zgadza się na przestrzeganie warunków i zasad korzystania ze stron internetowych Sponsora, jego aplikacji na urządzenia mobilne oraz innego oprogramowania (zwanych dalej Warunkami i Zasadami). Partnerzy Sponsora, agenci oraz spółki zależne, łącznie z Partnerami Konkursu i Wydawcami, mogą posiadać swoje własne strony internetowe, aplikacje na urządzenia mobilne oraz inne oprogramowanie, które podlegają innym warunkom i zasadom. Sponsor zachęca do zapoznania się z warunkami i zasadami obowiązującymi na stronach internetowych osób trzecich, a także w należących do nich aplikacjach na urządzenia mobilne oraz innym oprogramowaniu, z którego Uczestnik będzie korzystał podczas Konkursu. Niezastosowanie się do Warunków i Zasad lub warunków i zasad obowiązujących na stronach internetowych stron trzecich, dotyczących ich aplikacji na urządzenia mobilne oraz innego oprogramowania zastosowanego w związku z Konkursem, może skutkować dyskwalifikacją Użytkownika.

Jeśli Uczestnik korzysta z nieobsługiwanej przeglądarki internetowej lub urządzenia mobilnego, może otrzymać informację, że (i) jego przeglądarka lub urządzenie nie jest obsługiwane i (ii) zostać przekierowany do strony aktualizacyjnej lub poproszony o skorzystanie z obsługiwanego komputera. Jeśli Uczestnik korzysta ze sprzętu niespełniającego minimalnych wymagań, aby móc korzystać z treści konkursowych, może nie być w stanie przeglądać owych treści w formie, jeśli w ogóle, w jakiej zostały do tego przeznaczone. O ile zostały podjęte wszelkie starania, aby obsługiwane były wszystkie główne przeglądarki i urządzenia, nowe przeglądarki i urządzenia mogą nie być obsługiwane, jeśli wprowadzono je na rynek już po opracowaniu Konkursu, zaś starsze przeglądarki i urządzenia mogą w ogóle nie być obsługiwane. Żaden partner Sponsora, Partner Konkursu lub Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy z przeglądarką lub urządzeniem.

Bez zgody Sponsora Uczestnik nie może udostępniać publicznie zawartości aplikacji lub stron należących do Sponsora. Jeśli udostępni link do stron lub aplikacji Sponsora lub wykorzysta zawartą tam informację, jego obowiązkiem jest upewnienie się, że są one poprawne. Linki oraz informacje pod nimi zawarte mogą być zmieniane lub uaktualniane bez wcześniejszego powiadomienia.

Należące do Sponsora aplikacje na urządzenia mobilne i/lub strony internetowe udostępniane są na zasadzie „TAK, JAK JEST” oraz „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”. Uczestnik zrzeka się prawa do roszczeń związanych z niedokładnością, niedostępnością lub brakami zawartych na stronach internetowych i w aplikacjach na urządzenia mobilne informacji, a także na stronach internetowych, do których Sponsor zamieszcza hiperłącza. Sponsorzy nie biorą odpowiedzialności za opóźnienia powstałe na skutek braku dostępu do stron lub aplikacji. Z powodu specyfiki internetu błędy, przerwy i opóźnienia w dostarczeniu usługi mogą zaistnieć w każdej chwili.

Jeśli Uczestnik wysyła e-mail, wiadomość tekstową, obraz, plik audio lub inne treści za pośrednictwem aplikacji na urządzenia mobilne i/lub stron internetowych, udziela Sponsorowi i/lub stronie przez niego wyznaczonej nieodpłatnie i zrzekając się rekompensaty w jakiejkolwiek innej formie, niezbywalnego prawa do gromadzenia i wykorzystywania owych treści na należących do nich i/lub innych stronach internetowych oraz pozostałych mediach.

Kanały komunikacji

Sponsor może stworzyć kanały komunikacji, fora lub strony za pośrednictwem Twittera, Facebooka, YouTube’a, Instagramu i innych mediów społecznościowych i elektronicznych, gdzie będzie mógł zamieszczać informacje i materiały powiązane z Konkursem lub Książką (dalej zwane Kanałami Komunikacji). Informacje te mogą być widoczne dla innych. Kanały Komunikacji zostaną udostępnione Uczestnikom do nieodpłatnego i niekomercyjnego użytku i wymiany zgodnych z prawem oraz adekwatnych informacji. Korzystanie z Kanałów Komunikacji w sposób wykraczający poza te cele jest bezwzględnie zakazany. Korzystanie z Kanałów Komunikacji w sposób sprzeczny z Oficjalnymi Zasadami może rzutować na możliwość dalszego uczestnictwa w Konkursie.

Jeśli Uczestnik decyduje się korzystać z Kanałów Komunikacji, wyraża zgodę na przestrzeganie Warunków i Zasad narzuconych przez Sponsora i opublikowanych w Kanałach Komunikacji, oraz na warunki i zasady przestawione przez dostawcę usługi. Zgadza się na to, że Sponsor może usunąć go z Kanałów Komunikacji, jeśli nie będzie korzystał z nich w sposób określony warunkami i zasadami na nich obowiązującymi.

Pozostałe warunki i zasady

Rozwiązanie Konkursu zostało niezależnie zweryfikowane i zapisane; obecnie jest przechowywane w bezpiecznym miejscu i zabezpieczone. Konkurs udostępnia się na zasadzie „TAK, JAK JEST”.

Wszystkie Zagadki zawarte w Książce i/lub inne udostępnione podczas Okresu Trwania Konkursu bazują na wiedzy ogólnej. Zagadki bazujące na dziełach literackich, filmach lub innych formach sztuki nie mają na celu podkreślenia jakiegokolwiek powiązania Sponsora, jego partnera lub wydawcy z danym dziełem.

Sponsor rezerwuje sobie prawo do modyfikowania, opóźniania lub odwołania Konkursu w przypadku upublicznienia rozwiązań Zagadek lub podzielenia się nimi z innym Uczestnikiem, lub jeśli Konkurs zostanie w inny sposób wypaczony.

Jeśli którekolwiek z postanowień zawartych w Oficjalnych Zasadach zostanie z jakiegokolwiek powodu uznane za nieważne, pozostała ich część utrzyma swoją moc.

Kontakt z nami

Jeśli potrzebujesz skontaktować się ze Sponsorem, napisz na adres questions@endgamerules.com e-mail zawierający nie więcej niż 250 słów lub skontaktuj się listownie, również ograniczając się do wiadomości nieprzekraczającej 250 słów, pisząc na adres Endgame Rule Questions, 25 Old Kings Highway – Suite 13, P.O. Box 254, Darien, CT 06820-4608. E-maile o większej liczbie słów nie zostaną przeczytanie. Z powodu dużej liczby otrzymywanych przez Sponsora wiadomości nie może on zagwarantować odpowiedzi na wszystkie listy czy e-maile i rezerwuje sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane. Prosimy o podanie swojego imienia, adresu e-mail, adresu zamieszkania oraz numeru telefonu.

Aby poznać imiona i nazwiska Zwycięzców Konkursu, wyślij stosowną prośbę oraz zaadresowaną do siebie kopertę na adres Endgame Winner Requests, 25 Old Kings Highway – Suite 13, P.O. Box 254, Darien, CT 06820-4608 do 31 stycznia 2021 roku.

Oficjalny regulamin

i warunki konkursu Endgame. Klucz NiebiosOficjalne zasady i warunki konkursu Endgame. Klucz Niebios

Biorąc udział w konkursie Endgame. Klucz Niebios (zwanym w dalszej części „Konkursem”), akceptujesz poniższy Regulamin i zgadzasz się postępować zgodnie z jego oficjalnymi zasadami i warunkami (zwanymi w dalszej części Oficjalnymi Zasadami). Twoim obowiązkiem jest zapoznanie się z Oficjalnymi Zasadami i bezwzględne stosowanie się do nich przez cały okres trwania Konkursu (o czym będzie mowa w dalszej części Regulaminu). Oficjalne Zasady będą dostępne na www.endgamerules.com (zwanej w dalszej części Oficjalną Stroną) przez cały okres trwania Konkursu.

Aby wygrać Konkurs, musisz stosować się do Oficjalnych Zasad. Każde odstępstwo, próba odstępstwa bądź niedostosowanie się do Oficjalnych Zasad lub powiązanych z nimi regulacji prawnych oraz pozostałych zasad (łącznie, i bezwzględnie, z prawem dotyczącym prywatności i bezpieczeństwa cybernetycznego oraz innymi zasadami i warunkami określonymi przez licencje na użytkowanie danego oprogramowania [zwanymi w dalszej części Obowiązującym Prawem]) może skutkować dyskwalifikacją i reperkusjami prawnymi zgodnie z Obowiązującym Prawem.

W Konkursie szczęście nie gra roli.

Rejestracja

Powieść Endgame: Klucz Niebios opowiada o poszukiwaniach ukrytego klucza. Konkurs składa się z licznych zagadek i powiązanych z nimi wskazówek (zwanych dalej Zagadkami i Wskazówkami), zaś drukowane i elektroniczne egzemplarze książki (zwanej w dalszej części Książką) zawierają niektóre z Zagadek i Wskazówek wykorzystanych na Etapie 1 Konkursu (zdefiniowanym w dalszej części Regulaminu). Przed wzięciem udziału w Konkursie uczestnicy (zwani dalej Uczestnikami) muszą dokonać rejestracji na stronie internetowej, której adres URL jest rozwiązaniem pierwszej zagadki w Książce i podać wszystkie niezbędne w tym celu dane. Uczestnictwo w konkursie wymaga (i) dostępu do Książki (ii) dostępu do internetu oraz (iii) standardowego konta internetowego Google. Twoje postępy w Konkursie będą śledzone przez Third Floor Fun, LLC (zwane dalej Sponsorem). Otrzymasz także adres strony, dzięki której pozyskasz dostęp do informacji na temat twoich postępów w Konkursie. Aby mieć dostęp do w/w informacji, musisz być zalogowany na swoje konto Google.

Zakupy dokonane za pośrednictwem aplikacji na urządzenia mobilne powiązane z Książką nie mają żadnego wpływu na postępy Uczestników w Konkursie. Nie istnieje wymóg ściągania, użytkowania i grania w gry oferowane przez aplikacje na urządzenia mobilne powiązane z Konkursem, aby wziąć udział lub zwyciężyć w którejkolwiek części Konkursu.

Reguły gry

Konkurs organizowany jest przez Sponsora i HarperCollins Publishers LLC (zwane dalej Amerykańskim Wydawcą). Inni wydawcy zagraniczni (zwani kolektywnie wraz z Amerykańskim Wydawcą Wydawcami) nie są Uczestnikami, sponsorami ani administratorami Konkursu i nie ponoszą za niego żadnej odpowiedzialności.

Zawarte w Książce wskazówki mogą być użyteczne w rozwiązywaniu zamieszczonych w niej Zagadek, mogą też jednak prowadzić do innych Zagadek niezawartych w Książce. Możesz natrafić na wskazówki tekstowe, wizualne, w formie kodu, szyfru i/albo hiperłączy prowadzących do wyników wyszukiwania, grafik, filmów, współrzędnych, stron internetowych i/lub mediów społecznościowych. Książka może też zawierać informacje mylące, skonstruowane jak wskazówka, lecz nią niebędące. Do ciebie należy rozpoznanie, czy informacja będzie użyteczna w rozwiązywaniu konkursowych Zagadek. Każdy Uczestnik otrzyma te same wskazówki i Zagadki (choć kolejne Zagadki mogą być udostępnione niektórym Uczestnikom wcześniej niż innym, zależnie od szybkości rozwiązywania wcześniejszych Zagadek, co jest szczegółowo wytłumaczone w dalszej części Regulaminu). Wersje audio powieści nie zawierają wskazówek graficznych koniecznych do rozwiązania Zagadek.

Choć Sponsor dołożył wszelkich starań, aby zawarte w Książce informacje pozwalające na udział w Konkursie były kompletne i dokładne, niektóre z Zagadek i Wskazówek mogą być niedokładne lub błędne. Niektóre informacje mogą wydawać się użyteczne, lecz niekoniecznie muszą być wskazówką. Nie można jednak wykluczyć, że w Książce pojawiają się nieumyślnie popełnione błędy. Jeśli Sponsor znajdzie takowe, postara się je poprawić, korzystając z dostępnych metod i środków. Gdy natrafisz na informację, która jest według ciebie błędna, możesz skontaktować się ze Sponsorem, korzystając z informacji kontaktowych zamieszczonych na końcu niniejszego Regulaminu.

Rozwiązanie każdej Zagadki zaprowadzi cię do kolejnej, aż do ostatecznej. Niektóre Zagadki konieczne do odniesienia zwycięstwa w Konkursie będą dostępne nie wcześniej niż dnia 20 października 2015 roku (zwanego w dalszej części Datą Rozpoczęcia Konkursu). Odpowiednio rozwiązanie ostatniej dostępnej na daną chwilę Zagadki nie jest tożsame z rozwiązaniem wszystkich Zagadek zawartych w Konkursie. Zagadki zostaną ogłoszone w dwóch etapach podczas okresu trwania Konkursu. Etap pierwszy Konkursu (zwany w dalszej części Etapem 1) rozpocznie się zgodnie z datą rozpoczęcia.

Etap drugi Konkursu (zwany dalej Etap 2) zostanie podzielony na trzy fazy, przy czym Zagadki przypisane do każdej z nich zostaną opublikowane w trzech różnych terminach. Terminy oraz instrukcje odnośnie dostępu do pierwszej Zagadki kolejnej fazy Konkursu będą ujawniane Uczestnikom Konkursu stopniowo wraz z ich postępami w Konkursie. Dostęp Uczestników do Zagadek kolejnych faz Etapu 2 będzie określony szybkością, z jaką Uczestnicy rozwiążą Zagadki poprzedniego etapu lub fazy Konkursu. Uczestnicy, którzy uporają się z Zagadkami prędzej niż inni, zostaną wynagrodzeni wcześniejszym dostępem do Zagadek następnego etapu lub fazy niż ci, którzy rozwiązali je później. Wcześniejszy dostęp do kolejnych Zagadek będzie określony stosunkiem 10:1. Po tym jak wszystkim Uczestnikom, którzy spełniają wymagania, zostanie udzielony wcześniejszy dostęp do następnej fazy Konkursu, zostanie on udzielony także i pozostałym Uczestnikom, którzy rozwiązali wszystkie Zagadki z poprzedzającego etapu lub fazy. Na przykład jeśli Uczestnik C ukończy fazę 1 Etapu 2 po (i) dacie, kiedy zostanie udostępniona pierwsza Zagadka z fazy 2 Etapu 2 i (ii) każdemu Uczestnikowi, który spełniał odpowiednie wymagania, został przyznany wcześniejszy dostęp do fazy 2 Etapu 2, Uczestnik C otrzyma dostęp do pierwszej Zagadki fazy 2 Etapu 2 natychmiastowo.

Sponsor, powiązane z nim pośrednio lub bezpośrednio firmy, spółki zależne, oddziały i filie, a także ich dyrektorzy, pracownicy i agenci (łącznie zwani dalej Partnerami Sponsora), projektanci stron, reklamodawcy, agencje ubezpieczeniowe, kancelarie prawnicze, pracownicy administracyjni i inni zaangażowani w prace nad Konkursem, jak również jakikolwiek podmiot związany ze Sponsorem umową na wystawienie wszystkich lub poszczególnych części Nagród zdefiniowanych w dalszej części Regulaminu, a także spółki dominujące, zależne i z nimi powiązane (łącznie zwane dalej Partnerami Konkursu) oraz Wydawcy nie ponoszą odpowiedzialności prawnej ani jakiejkolwiek innej za nieudostępnienie części lub całości Konkursu jednocześnie wszystkim Uczestnikom lub za nierozpoczęcie przez Uczestnika udziału w danej części Konkursu w chwili, kiedy została mu ona udostępniona (bez względu na powód takiego stanu rzeczy). Aby uniknąć jakichkolwiek wątpliwości, należy podkreślić, że strony związane ze Sponsorem umową na wystawienie wszystkich lub poszczególnych części Nagród i jej spółki dominujące i/lub zależne są partnerami Konkursu, ale nie Sponsorami, zaś wydawcy nie są partnerami Konkursu. Zakupy związane z Książką dokonane za pośrednictwem aplikacji na urządzenia mobilne nie zezwalają Uczestnikom na dostęp do Zagadek konkursowych ani nie wpływają na ich postępy w Konkursie.

Nagrody będą przyznawane w ścisłym związku z Konkursem, co zostało wyjaśnione w dalszej części Regulaminu. Pierwszy Uczestnik, który spełni wszystkie wymagane do wygrania Konkursu warunki i rozwiąże Zagadki, otrzyma Nagrodę Główną (zdefiniowaną w dalszej części). Ani Nagroda Główna, ani żadna jej część nie znajdują się w miejscu, do którego dostęp jest utrudniony i/lub wymaga jego bezczeszczenia, zakłócania porządku czy wtargnięcia. Zagadki mogą zostać rozwiązane jedynie za pomocą intelektu.

Jeśli (i) uczestniczysz w Konkursie w sposób uciążliwy dla pozostałych Uczestników, (ii) obrażasz, grozisz, zastraszasz lub nękasz pozostałych Uczestników, (iii) korzystasz z niedozwolonych sposobów gry, aby zdobyć nieuczciwą przewagę nad pozostałymi Uczestnikami (łącznie z próbami zhakowania którejś ze stron internetowych i/lub urządzeń elektronicznych wykorzystywanych w Konkursie), możesz zostać natychmiastowo zdyskwalifikowany. Zobowiązujesz się również do publicznego nieujawniania, bez względu na medium, rozwiązań Zagadek, które uważasz za poprawne (ani nawet części rozwiązań). Niepodporządkowanie się temu wymogowi skutkuje natychmiastową dyskwalifikacją. Jeden Uczestnik może w trakcie gry korzystać tylko z jednego konta Google. Korzystanie z więcej niż jednego konta Google również skutkuje natychmiastową dyskwalifikacją.

Warunki uczestnictwa

W Konkursie nie mogą brać udziału dyrektorzy, pracownicy, agenci, najbliższe rodziny dyrektora czy pracownika, jak również osoby z gospodarstw domowych (i) Sponsora, (ii) Partnerów Sponsora, (iii) Partnerów Konkursu lub (iv) Wydawców.

Żeby zostać Uczestnikiem Konkursu, musisz być osobą fizyczną w wieku co najmniej trzynastu (13) lat. Jeśli jednak prawo w miejscu twojego zamieszkania stanowi inaczej i według jego przepisów musisz być starszy, aby móc uczestniczyć w tego rodzaju konkursach, prawo to jest nadrzędne względem tego wymogu uczestnictwa zawartego w Regulaminie. Osoby, które nie osiągnęły pełnoletności według przepisów obowiązujących w kraju zamieszkania, przed przystąpieniem do Konkursu są zobowiązane uzyskać pozwolenie na udział w Konkursie od rodzica lub opiekuna prawnego. Aby zdobyć Nagrodę, zwycięzca lub jego rodzic albo opiekun prawny musi podpisać Formularz IRS, Oświadczenie i Zgodę (o których mowa w dalszej części Regulaminu) oraz, jeśli jest to dozwolone i zgodnie z miejscowym prawem, poddać się weryfikacji danych (o której mowa w dalszej części Regulaminu). Formularz IRS, Oświadczenie, Zgodę oraz weryfikacja danych w dalszej części Regulaminu zwane będą łącznie Dokumentami Koniecznymi Do Odebrania Nagrody i muszą zostać przedłożone na żądanie Sponsora. Dokumenty muszą mu zostać przekazane w odpowiednim, określonym poniżej, przedziale czasowym.

Książkę może nabyć każdy, gdziekolwiek jest sprzedawana. Jednak twój udział w konkursie będzie określony prawem obowiązującym w kraju, w którym mieszkasz, oraz niniejszymi Oficjalnymi Zasadami. W Konkursie nie mogą brać udziału mieszkańcy kraju, w którym Konkurs narusza tamtejsze obowiązujące prawo.

Zasady wyłonienia zwycięzców

W związku z Konkursem zostanie przyznanych dwadzieścia cztery (24) nagrody (dalej będą używane określenia Nagroda i zbiorczo Nagrody). Zgodnie z wymaganiami dot. miejsca zamieszkania ustalonymi poniżej, pierwszych dwunastu (12) Uczestników Konkursu, którzy rozwiązali wszystkie Zagadki z Etapu 1 oraz zostali pomyślnie zweryfikowani przez Sponsora zgodnie z zasadami przedstawionymi poniżej, otrzyma nagrodę o wartości 5 000 dolarów amerykańskich. Nie więcej jak dwóch (2) na dwunastu (12) zwycięzców Etapu 1 może pochodzić z tego samego kraju. Innymi słowy dwunastu (12) zwycięzców Etapu 1 będzie reprezentować przynajmniej sześć (6) różnych krajów.

Pierwszych dwunastu (12) Uczestników Konkursu, którzy rozwiązali wszystkie Zagadki Konkursu (zarówno z Etapu 1 jak i Etapu 2) oraz zostali pomyślnie zweryfikowani przez Sponsora zgodnie z zasadami przedstawionymi poniżej, otrzyma Nagrodę. Pierwszy Uczestnik, który rozwiąże wszystkie Zagadki składające się na Konkurs i zostanie zweryfikowany przez Sponsora zgodnie z zasadami przedstawionymi poniżej, otrzyma nagrodę o wartości 100 000 dolarów amerykańskich (Nagroda Główna). Drugi Uczestnik, który rozwiąże wszystkie Zagadki składające się na Konkurs i zostanie zweryfikowany przez Sponsora zgodnie z zasadami przedstawionymi poniżej, otrzyma nagrodę o wartości 10 000 dolarów amerykańskich, natomiast Uczestnicy od trzeciego do dwunastego, którzy rozwiążą wszystkie Zagadki składające się na Konkurs i zostaną zweryfikowany przez Sponsora zgodnie z zasadami przedstawionymi poniżej, otrzymają nagrody o wartości 8 000 dolarów amerykańskich. Uczestnik, który zdobędzie Nagrodę za rozwiązanie zagadek z Etapu 1 Konkursu może również wygrać Nagrodę za rozwiązanie wszystkich zagadek Konkursu, pod warunkiem że Uczestnik, który zdobył nagrodę w Etapie 1 znajdzie się w pierwszej dwunastce (12), która rozwiąże zagadki z Etapu 2.

Konkurs trwać będzie od daty rozpoczęcia aż do (i) momentu rozwiązania wszystkich Zagadek, zweryfikowania wszystkich zwycięzców, ogłoszenia przez Sponsora zwycięzcy Nagrody Głównej i przyznania wszystkich Nagród lub (ii) 20 października 2017 roku (Daty Zakończenia wraz z Datą Rozpoczęcia zwane dalej Okresem Trwania Konkursu).

Każda z dwudziestu czterech (24) Nagród, włączając w to Nagrodę Główną, zostanie przyznana. Jeśli do czasu zakończenia konkursu nie wszystkie nagrody zostaną przyznane zgodnie z warunkami przedstawionymi w Regulaminie, Sponsor przyzna nieprzyznane Nagrody w następujący sposób: (i) jeśli nie każda z dwunastu (12) Nagród związanych z Etapem 1 zostanie przyznana przed końcem Konkursu, wszystkie nieprzyznane Nagrody trafią do Uczestników wyłonionych przez Sponsora na podstawie postępów w Etapie 1 Konkursu, a nieprzyznane Nagrody związane z całym Konkursem zostaną przyznane na podstawie postępów Uczestników w Konkursie (w obu przypadkach postępy mierzone będą przez Sponsora za pomocą wewnętrznych systemów monitorowania); i (ii) jeśli każda z dwunastu (12) nagród związanych z Etapem 1 została przyznana, wszystkie nieprzyznane Nagrody związane z całym Konkursem zostaną przyznane na podstawie postępów Uczestników w Konkursie mierzonych przez Sponsora za pomocą wewnętrznych systemów monitorowania. Podczas procesu weryfikacyjnego domniemani Zwycięzcy będą zobowiązani przedstawić Sponsorowi poprawne rozwiązania każdej z Zagadek należących do Etapu 1 lub całego Konkursu. W przypadku remisu Uczestnikom zostanie zadana Zagadka na przewagę. Przed odbiorem Nagrody Głównej zwycięzcy (lub ich rodzice albo opiekuni prawni) będą zobowiązani do wypełnienia dokumentów koniecznych do odebrania Nagrody.

Każdą nagrodę może wygrać tylko jedna osoba, co nie zmienia faktu, że jeden Uczestnik może zdobyć Nagrodę za równo za Etap 1 jak i za Etap 2. Wszelka współpraca pomiędzy Uczestnikami jest ściśle zakazana. Jeśli nie bacząc na wspomniany zakaz, Uczestnicy będą współpracować ze sobą przy rozwiązywaniu Zagadek, zwalniają tym samym Sponsora z jakichkolwiek zobowiązań w związku z zawartą pomiędzy nimi umową. Jeśli z jakiegoś powodu Sponsor poniesie jakiekolwiek koszta lub wydatki, łącznie z wydatkami na cele prawne, w związku z zawartą pomiędzy Uczestnikami umową, Uczestnicy zobowiązują się wspólnie i osobno zwrócić koszta poniesione przez Sponsora.

Nagrody

Każda z Nagród zostanie przyznana w takiej wartości jak to zostało podane powyżej. Każda Nagroda musi zostać zaakceptowana w takiej a nie innej formie. Nie są przewidziane inne nagrody niż te wymienione w Regulaminie.

Opłaty podatkowe powiązane ze zdobyciem Nagrody pokrywa Zwycięzca. Poza Stanami Zjednoczonymi wydanie Nagrody lub jej części może być wstrzymane do czasu otrzymania potwierdzenia o pokryciu przez Zwycięzcę wszystkich zobowiązań. Potencjalny Zwycięzca musi podpisać i odesłać do Sponsora w ciągu pięciu (5) dni roboczych od powiadomienia go o ewentualnym zwycięstwie Formularza W-9, a w przypadku gdy Zwycięzca nie pochodzi ze Stanów Zjednoczonych również Formularza W-8BEN (a także innych formularzy IRS) wydanych przez Internal Revenue Service (amerykański urząd podatkowy, zwany dalej IRS). Z końcem roku podatkowego, w którym zostaną przyznane Nagrody, Zwycięzcy zostaną wydane formularze IRS 1099 (i/lub inne właściwe dokumenty, zależnie od kraju zamieszkania Zwycięzców), zawierające informacje o wartości Nagród dla celów podatkowych. Każdy Zwycięzca musi zgłosić fakt jej zdobycia do IRS lub właściwego swojemu miejscu zamieszkania organu zgodnie z obowiązującym prawem. Jeśli Zwycięzca (i) nie podpisze i nie zwróci odpowiedniego Formularza IRS w wymaganym terminie, (ii) nie dostarczy Sponsorowi (lub stronie działającej w jego imieniu) unikalnego, osobistego, przydzielonego mu i ważnego numeru ubezpieczenia społecznego lub jego ekwiwalentu właściwego miejscu zamieszkania, (iii) nie dopełni formalności związanych z rejestracją w instytucji podatkowej, (iv) nie dopełni innych formalności podatkowych, uniemożliwiając Sponsorowi (lub stronie działającej w jego imieniu) zgłoszenie faktu przekazania Nagrody odpowiedniemu organowi podatkowemu, utraci do niej prawo na rzecz innego Uczestnika, który w okresie trwania Konkursu rozwiązał wszystkie Zagadki wymagane do zdobycia danej Nagrody, który zostanie ogłoszony przez Sponsora Zwycięzcą. W razie remisu zostanie zarządzona dogrywka. Każdy Zwycięzca powinien zwrócić się o radę do niezależnego doradcy podatkowego na temat implikacji podatkowych związanych ze zdobyciem i akceptacją Nagrody.

Zwycięzca Nagrody Głównej być może będzie zmuszony odebrać Nagrodę w swoim czasie wolnym lub po uprzednim wzięciu urlopu od pracy oraz udać się do Stanów Zjednoczonych. Obowiązkiem Zwycięzcy Nagrody Głównej jest załatwienie wszystkich formalności związanych z odbiorem Nagrody Głównej i pokrycie kosztów z tym związanych. Odbiór Nagrody Głównej lub każdej z pozostałych Nagród nie wiąże się z obłożeniem Zwycięzcy kosztami przez Sponsora.

Kwestie prywatności

Każdy potencjalny Zwycięzca Konkursu będzie zobowiązany złożyć oświadczenie o spełnieniu kryteriów uczestnictwa oraz zrzeczeniu się roszczeń odszkodowawczych (Oświadczenie), jak również zgodę na podanie swoich danych i wizerunku do wiadomości publicznej (zwane w dalszej części Zgoda). Oświadczenie potwierdzi, że taki potencjalny Zwycięzca spełnia wymogi Konkursu, a jego uczestnictwo w nim nie łamie obowiązującego prawa. Jeśli okaże się, że taki potencjalny Zwycięzca złamał obowiązujące prawo lub którąś z zasad Konkursu, zostanie zdyskwalifikowany zgodnie z uznaniem Sponsora i w takim wypadku odpowiednia Nagroda nie zostanie mu przyznana. Do dyskwalifikacji może dojść, jeśli okaże się, że pogwałcenie zasad dało takiemu potencjalnemu Zwycięzcy nieuczciwą przewagę nad pozostałymi Uczestnikami Konkursu. Jeśli rodzic lub opiekun prawny takiego potencjalnego Zwycięzcy, w razie gdy ten nie osiągnął pełnoletności zgodnie z obowiązującym w miejscu jego zamieszkania prawem, odmawia podpisania Oświadczenia lub Zgody w ciągu pięciu (5) dni roboczych, potencjalny Zwycięzca zostanie zdyskwalifikowany. W przypadku dyskwalifikacji klucz otrzyma następna osoba, która rozwiązała wszystkie Zagadki w okresie trwania Konkursu, i po weryfikacji przez Sponsora zostanie uznana za Zwycięzcę. W przypadku remisu zostanie zarządzona dogrywka.

Zgodnie z obowiązującym prawem każdy Zwycięzca udzieli Sponsorowi oraz Partnerom Konkursu w pełni przenośnego, absolutnego, niezbywalnego, bezterminowego, globalnego prawa i zgody na komercyjne i niekomercyjne wykorzystanie wizerunku, podobizny, głosu, imienia i/lub każdego materiału stworzonego na ich postawie (dalej zwanych Wizerunkiem) we wszystkich formach i za pośrednictwem każdego znanego dzisiaj oraz wymyślonego w przyszłości medium. Każdy Zwycięzca akceptuje tym samym, poprzez dostarczenie dokumentów koniecznych do odebrania Nagrody, wszelkie działania reklamowe i marketingowe związane z jego wygraną w Konkursie i zrzeka się wszelkich roszczeń, w tym rekompensaty, za wykorzystanie jego wizerunku (chyba że podobne zrzeczenie się jest niezgodne z obowiązującym prawem, wówczas taki Zwycięzca zgadza się uznać część Nagrody, ustaloną przez Sponsora, według jego uznania, za rekompensatę), przy jednoczesnym zastrzeżeniu, że Sponsor i jego partnerzy nie naruszą jego praw osobistych lub równoważnych określonych obowiązującym prawem.

Sponsor może wymagać od Zwycięzcy Nagrody Głównej uczestnictwa w wydarzeniach promocyjnych związanych z Książką i Konkursem, poza wypadkami, kiedy zabrania tego obowiązujące prawo. Każdy Zwycięzca może zostać poproszony przez Sponsora o dostarczenie stosownych zaświadczeń i współpracę przy poufnej weryfikacji danych, aby potwierdzić spełnienie przez niego warunków uczestnictwa w Konkursie oraz stwierdzić, czy wykorzystanie imienia lub wizerunku takiej osoby w celach marketingowych lub reklamowych nie wpłynie negatywnie na dobre imię Sponsora, nie narazi na jego utratę ani pogardę, skandal lub drwinę, ani nie będzie działać na jego szkodę (Weryfikacja Danych). Weryfikacja Danych odbędzie się zgodnie z obowiązującym prawem i nie zostanie jej poddana żadna osoba poniżej osiemnastego (18) roku życia. Sponsor rezerwuje sobie prawo do rezygnacji z wykorzystania wizerunku któregokolwiek zwycięzcy Konkursu w celach reklamowych lub marketingowych bez podania przyczyny.

Poza przypadkami wymienionymi powyżej, określonymi Oficjalnymi Zasadami, informacje zebrane przez Sponsora w związku z Konkursem zostaną wykorzystane zgodnie z polityką prywatności opublikowaną na Oficjalnej Stronie. Informacje te mogą zostać przekazane Sponsorowi i jego partnerom, a także Wydawcom (w dalszej części Regulaminu zwanych kolektywnie Odbiorcami Informacji). Uczestnicząc w Konkursie, udzielasz Odbiorcom Informacji prawa do wykorzystania tych informacji w różnych celach, na które zezwala obowiązujące prawo i istniejąca polityka prywatności określona przez Odbiorców Informacji. Organizatorzy Konkursu, Sponsor i Partnerzy mogą prowadzić osobną politykę prywatności, która może się różnić od tej zastosowanej na potrzeby Konkursu. Sponsor zachęca Uczestników do przeczytania polityki prywatności opublikowanej na każdej odwiedzanej przez nich stronie internetowej powiązanej z Konkursem.

Wykluczenie odpowiedzialności

Sponsorzy oraz Wydawcy, w tym ich dyrektorzy, pracownicy i agenci, nie ponoszą odpowiedzialności za czynności podjęte przez Uczestnika związane z uczestnictwem w Konkursie. Za wszelkie uszkodzenie mienia lub pogwałcenie obowiązującego prawa odpowiedzialność ponosi tylko i wyłącznie Uczestnik. Aby uniknąć wszelakich wątpliwości, podkreślamy, że Wydawcy nie są partnerami Sponsora.

Sponsorzy i Wydawcy nie biorą odpowiedzialności za twoją niemożność uczestniczenia w konkursie z powodu regulacji prawnych obowiązujących w twoim kraju. Żaden Sponsor, jego partner ani wydawca nie ponosi ryzyka ani odpowiedzialności, nie pokrywa też kosztów związanych z czynnościami podjętymi przez Uczestnika w związku z Konkursem. Żaden Sponsor, jego partner ani Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia, kontuzje lub śmierć wynikłą lub powiązaną z Konkursem lub Oficjalnymi Zasadami. Obowiązujące prawo może nie pozwolić na podobne ograniczenie lub zrzeczenie się odpowiedzialności; w takim przypadku odpowiedzialność właściwej strony będzie ograniczona do ram opisanych przez Obowiązujące Prawo.

Żaden Sponsor ani Wydawca nie oferuje ubezpieczenia od odpowiedzialności jednostkom, grupom, organizacjom, firmom, obserwatorom ani innym podmiotom uczestniczącym w Konkursie.

Sponsor, jego partnerzy, Partnerzy Konkursu i Wydawcy nie ponoszą odpowiedzialności za: (i) podanie przez Uczestnika podczas rejestracji błędnych lub niedokładnych informacji osobowych lub błędne, przeinaczone lub wybrakowane transmisje danych powiązane z Konkursem; (ii) ludzkie błędy, awarie techniczne, przerwy, przeoczenia, zaniedbania, kasację, defekt i opóźnienia w działaniu systemu operacyjnego lub linii telekomunikacyjnej bez względu na przyczynę, co tyczy się każdego rodzaju sprzętu, systemu, sieci, linii, satelity, serwera, komputera lub dostawcy wykorzystywanego w trakcie Konkursu; (iii) niedostępność lub nieosiągalność internetu, albo jedno i drugie; (iv) kontuzje, uszkodzenie komputera albo urządzenia mobilnego należącego do Uczestnika lub innej osoby wynikające z uczestnictwa lub próby uczestnictwa w Konkursie albo ściągnięcia materiałów związanych z Konkursem. Jeśli doprowadzenie Konkursu do końca zostanie uniemożliwione z jakiegokolwiek powodu, łącznie z zainfekowaniem komputerów Sponsora wirusem, zainstalowania na nich złośliwego oprogramowania, nieautoryzowanej ingerencji, oszustwa, awarii technicznej, klęsk żywiołowych (łącznie z deszczem, burzami, powodzią i trzęsieniami ziemi), pożaru, eksplozji, zdarzeń losowych, awarii sprzętu lub innego powodu niezależnego od Sponsora, który może mieć negatywny wpływ na administrowanie Konkursem, jego bezpieczeństwo, uczciwość lub odpowiedni przebieg, Sponsor rezerwuje sobie prawo do zakończenia, zmodyfikowania lub zawieszenia części albo całości Konkursu bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności względem Uczestników i stron trzecich.

Uczestnicząc w Konkursie, zwalniasz Sponsora, jego partnerów, Partnerów Konkursu i Wydawców od odpowiedzialności określonej obowiązującym prawem i zrzekasz się roszczeń oraz podejmowania działań prawnych (łącznie z rekompensatą za honoraria prawnicze, opłatami związanymi z postępowaniem sądowym, honorariami zapłaconymi personelowi medycznemu, konsultantom i doradcom, a także kosztami dochodzeniowymi) wynikających z jakichkolwiek odniesionych obrażeń, uszkodzeń i strat poniesionych przez osoby lub mienie, które mogły nastąpić w związku z: (i) dostępem do materiału konkursowego; (ii) uczestnictwem w jakikolwiek aspekcie Konkursu; (iii) otrzymaniem, posiadaniem, korzystaniem z którejkolwiek z nagród; (iv) przygotowaniami podjętymi w celu wzięcia udziału w Konkursie, łącznie z podróżami i innymi zdarzeniami powiązanymi z Konkursem; (v) działaniami innych Uczestników, łącznie z twoją interakcją z nimi w trakcie indywidualnego lub wspólnego (mimo wyraźnego zakazu, o którym wspomniano powyżej) rozwiązywania Zagadek; (vi) błędami typograficznymi lub innymi, które wystąpią w Oficjalnych Zasadach lub jakichkolwiek ogłoszeniach związanych z Konkursem oraz ogłoszeniem któregokolwiek zwycięzcy, w tym zwycięzcy Nagrody Głównej; (vii) zniesławieniem, oszczerstwem, naruszeniem prawa do prywatności lub upublicznienia lub innym działaniem związanym z wykorzystaniem twojego wizerunku lub innego prawa danego Sponsorowi, Wydawcom i ich partnerom w związku z Konkursem.

W związku z informacjami przedstawionymi w dalszej części Regulaminu (i) godzisz się z ryzykiem, że zostaną ci przedstawione fakty lub okoliczności, które mogą istotnie różnić się od tego, co uznawałeś do tej pory za prawdziwe, (ii) oraz zrzekasz się prawa do zastosowania artykułu 1542 Kalifornijskiego Kodeksu Cywilnego lub równoważnego prawa względem Oficjalnych Zasad.

Niezależnie od powyższego, w przypadku, jeśli zrzeczenie zostanie orzeczone przez sąd lub odpowiedni organ prawny z jakiegokolwiek powodu za nieważne, poprzez udział w Konkursie wyrażasz zgodę na: (i) rozstrzygnięcie wszelkich dysput, żądań i sporów wynikających z uczestnictwa w Konkursie lub w związku z odbiorem jakichkolwiek nagród, indywidualnie, bez uciekania się do pozwów; (ii) wszelkie orzeczenia będą ograniczały się do bieżących wydatków i faktycznie poniesionych kosztów związanych z uczestnictwem w Konkursie, lecz, w żadnym wypadku, honorariów prawniczych; (iii) pod żadnym pozorem nie możesz się ubiegać o odszkodowanie za karne, przypadkowe lub inne wynikające z uczestnictwa w Konkursie szkody i zrzekasz się prawa do wszelkich roszczeń. Każdy Zwycięzca ponosi odpowiedzialność i ryzyko za ewentualną utratę lub uszkodzenie odpowiedniej Nagrody po jej dostarczeniu. Sponsor nie udziela żadnych zapewnień ani gwarancji odnośnie do wyglądu, bezpieczeństwa lub stanu Nagrody.

Zrzeczenie się obejmuje także wszelakie nieznane, nieprzewidziane, niezapowiedziane kontuzje, uszkodzenia, straty oraz odpowiedzialność i konsekwencje z niego wynikające, podobnie jak i te znane oraz opisane.

Interpretacje i spory

Oficjalne Zasady podlegają interpretacji Sponsora i wszelakie decyzje przez niego podjęte są ostateczne. Każda interpretacja, objaśnienie lub zmiana Oficjalnych Zasad wchodzi w życie niezwłocznie po opublikowaniu na Oficjalnej Stronie. Dalszym uczestnictwem w Konkursie lub użytkowaniem aplikacji przeznaczonych na urządzenia przenośne akceptujesz interpretacje, objaśnienia i zmiany.

Poza przypadkami wymienionymi w Oficjalnych Zasadach każda dysputa, roszczenie i różnica zdań pomiędzy tobą i Sponsorem wynikająca z lub związana z Oficjalnymi Zasadami oraz Konkursem, która nie może zostać rozwiązana inaczej, podlega arbitrażowi w sposób opisany w późniejszej części tego akapitu. Arbitraż zostanie przeprowadzony przez JAMS w Nowym Jorku w stanie Nowy Jork i rozstrzygnięty przez jednego arbitra, zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami JAMS. Osąd nad orzeczeniem wydanym przez arbitra przysługuje każdemu sądowi właściwej jurysdykcji. Jeśli obowiązujące prawo nie dopuszcza wiążącego arbitrażu (Roszczenia Niearbitrażowe), zarówno Sponsor, jak i Uczestnik wyrażają zgodę na podporządkowanie się arbitrażowi i będzie on niewiążący jedynie w przypadku roszczeń niearbitrażowych, a wiążący w pozostałych przypadkach.

Koszta arbitrażu zostaną rozdzielone po równo pomiędzy strony, chyba że prawo stanowi inaczej. Oficjalne Zasady, Konkurs i jakiekolwiek związane z nimi różnice zdań są podporządkowane prawu Stanów Zjednoczonych i stanu Nowy Jork. Uczestnik bez żadnych zastrzeżeń zgadza się na poddanie się osobistej jurysdykcji sądów stanowych i federalnych zlokalizowanych w Nowym Jorku w stanie Nowy Jork w celu prowadzenia postępowania w sprawie roszczeń niearbitrażowych.

Odszkodowania

W stopniu określonym przez obowiązujące prawo zgadzasz się zagwarantować rekompensatę Sponsorom, partnerom oraz wydawcom za wszelakie spory, roszczenia, działania, zobowiązania, osądy, ugody, koszta, straty, uszkodzenia i/lub wydatki według ogólnych zasad prawa lub słuszności, kontraktu lub umowy (łącznie z honorariami adwokackimi, honorariami wewnętrznego działu prawnego, honorariami wypłaconymi konsultantom, ekspertom i innego rodzaju profesjonalistom) wszelkiego rodzaju, które spowodowane zostaną w całości lub w części działaniami związanymi z uczestnictwem w Konkursie lub powiązanymi w jakikolwiek sposób z Oficjalnymi Zasadami.

Jeśli ktokolwiek wystąpi z roszczeniem przeciwko któremukolwiek ze Sponsorów, partnerów lub Wydawców związanym z pogwałceniem Oficjalnych Zasad przez Uczestnika w związku z użytkowaniem aplikacji przeznaczonej dla urządzeń mobilnych lub strony internetowej powiązanej z Konkursem lub jakimikolwiek innymi działaniami podjętymi w związku z Konkursem, Uczestnik wyraża zgodę na ochronę i zrekompensowanie Sponsorom, partnerom i Wydawcom jakichkolwiek wydatków, strat i kosztów (łącznie z kosztami postępowania prawnego) poniesionych z tytułu podobnego roszczenia.

Uczestnik zgadza się również na ochronę i wypłacenie rekompensaty Sponsorom, partnerom i Wydawcom za wydatki związane z Konkursem poniesione w związku z roszczeniami, sporami, działaniami, zobowiązaniami, osądami, ugodami, kosztami, stratami, uszkodzeniami według ogólnych zasad prawa lub słuszności, kontraktu lub umowy (łącznie z honorariami adwokackimi, honorariami wewnętrznego działu prawnego, honorariami wypłaconymi konsultantom, ekspertom i innego rodzaju profesjonalistom) wszelkiego rodzaju, które spowodowane zostaną w całości lub części przez partnera, przyjaciół, rodzinę, współpracowników, agentów, reprezentantów, pracowników, delegatów, pełnomocników Uczestnika i inne jednostki z nim powiązane.

Zobowiązania wynikające ze zgody na ochronę i wypłacenie Sponsorowi, partnerom i Wydawcom odszkodowania obejmują tylko i wyłącznie aktywne oraz bierne niedopatrzenia oraz umyślne działanie na szkodę ze strony Uczestnika i osób z nim powiązanych, włączając uszkodzenia ciała, kontuzje, zniszczenie mienia, straty wynikające z powyższego, naruszenie lub pogwałcenie własności intelektualnej osób trzecich, a także praw do jawności, prywatności oraz praw osobistych lub pozostałych równorzędnych praw określonych prawem ustawowym lub wynikających z prawa zwyczajowego.

Uczestnik wyraża również zgodę w imieniu swoich spadkobierców, wykonawców, administratorów i następców prawnych na ochronę i wypłacenie rekompensaty Sponsorom, partnerom i wydawcom za każde działanie i jego skutki, spory i roszczenia z nimi związane oraz uszkodzenia, straty, kontuzje lub śmierć, których wynikiem będzie uczestnictwo w Konkursie.

Niezależnie od powyższego Sponsorzy, partnerzy i Wydawcy rezerwują sobie prawo do podjęcia własnych kroków w celu ochrony przez jakimikolwiek roszczeniami wynikającymi z takich działań na swój koszt, jeśli taką decyzję uznają za odpowiednią.

Znaki towarowe i prawa autorskie

Uczestnik jest odpowiedzialny za przestrzeganie prawa autorskiego i poszanowanie praw własności intelektualnej. Powinien przyjąć założenie, że wszystko, co widzi lub przeczytał w Książce lub za pośrednictwem aplikacji na urządzenia mobilne w Okresie Trwania Konkursu, jest chronione prawem autorskim, chyba że określono inaczej, i nie może powielać, tworzyć pochodnych prac, rozpowszechniać kopii w celu sprzedaży, przenosić praw własności, wypożyczać lub upubliczniać prac chronione prawem autorskim, chyba że uzyska zgodę ich właściciela i pozwoli mu na to obowiązujące prawo.

Third Floor Fun, LCC, Endgame i Endgame: Klucz Niebios są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do Sponsora i powiązanych z nim firm lub Wydawców. Pozostałe znaki towarowe, usługowe, logo, nazwy produktu lub usługi związane z Konkursem należą do poszczególnych właścicieli.

Powiązane aplikacje na urządzenia mobilne oraz strony internetowe

Uczestnik zgadza się na przestrzeganie warunków i zasad korzystania ze stron internetowych Sponsora, jego aplikacji na urządzenia mobilne oraz innego oprogramowania (zwanych dalej Warunkami i Zasadami). Partnerzy Sponsora, agenci oraz spółki zależne, łącznie z Partnerami Konkursu i Wydawcami, mogą posiadać swoje własne strony internetowe, aplikacje na urządzenia mobilne oraz inne oprogramowanie, które podlegają innym warunkom i zasadom. Sponsor zachęca do zapoznania się z warunkami i zasadami obowiązującymi na stronach internetowych osób trzecich, a także w należących do nich aplikacjach na urządzenia mobilne oraz innym oprogramowaniu, z którego Uczestnik będzie korzystał podczas Konkursu. Niezastosowanie się do Warunków i Zasad lub warunków i zasad obowiązujących na stronach internetowych stron trzecich, dotyczących ich aplikacji na urządzenia mobilne oraz innego oprogramowania zastosowanego w związku z Konkursem, może skutkować dyskwalifikacją Użytkownika.

Jeśli Uczestnik korzysta z nieobsługiwanej przeglądarki internetowej lub urządzenia mobilnego, może otrzymać informację, że (i) jego przeglądarka lub urządzenie nie jest obsługiwane i (ii) zostać przekierowany do strony aktualizacyjnej lub poproszony o skorzystanie z obsługiwanego komputera. Jeśli Uczestnik korzysta ze sprzętu niespełniającego minimalnych wymagań, aby móc korzystać z treści konkursowych, może nie być w stanie przeglądać owych treści w formie, jeśli w ogóle, w jakiej zostały do tego przeznaczone. O ile zostały podjęte wszelkie starania, aby obsługiwane były wszystkie główne przeglądarki i urządzenia, nowe przeglądarki i urządzenia mogą nie być obsługiwane, jeśli wprowadzono je na rynek już po opracowaniu Konkursu, zaś starsze przeglądarki i urządzenia mogą w ogóle nie być obsługiwane. Żaden partner Sponsora, Partner Konkursu lub Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy z przeglądarką lub urządzeniem.

Bez zgody Sponsora Uczestnik nie może udostępniać publicznie zawartości aplikacji lub stron należących do Sponsora. Jeśli udostępni link do stron lub aplikacji Sponsora lub wykorzysta zawartą tam informację, jego obowiązkiem jest upewnienie się, że są one poprawne. Linki oraz informacje pod nimi zawarte mogą być zmieniane lub uaktualniane bez wcześniejszego powiadomienia.

Należące do Sponsora aplikacje na urządzenia mobilne i/lub strony internetowe udostępniane są na zasadzie „TAK, JAK JEST” oraz „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”. Uczestnik zrzeka się prawa do roszczeń związanych z niedokładnością, niedostępnością lub brakami zawartych na stronach internetowych i w aplikacjach na urządzenia mobilne informacji, a także na stronach internetowych, do których Sponsor zamieszcza hiperłącza. Sponsorzy nie biorą odpowiedzialności za opóźnienia powstałe na skutek braku dostępu do stron lub aplikacji. Z powodu specyfiki internetu błędy, przerwy i opóźnienia w dostarczeniu usługi mogą zaistnieć w każdej chwili.

Jeśli Uczestnik wysyła e-mail, wiadomość tekstową, obraz, plik audio lub inne treści za pośrednictwem aplikacji na urządzenia mobilne i/lub stron internetowych, udziela Sponsorowi i/lub stronie przez niego wyznaczonej nieodpłatnie i zrzekając się rekompensaty w jakiejkolwiek innej formie, niezbywalnego prawa do gromadzenia i wykorzystywania owych treści na należących do nich i/lub innych stronach internetowych oraz pozostałych mediach.

Kanały komunikacji

Sponsor może stworzyć kanały komunikacji, fora lub strony za pośrednictwem Twittera, Facebooka, YouTube’a, Instagramu i innych mediów społecznościowych i elektronicznych, gdzie będzie mógł zamieszczać informacje i materiały powiązane z Konkursem lub Książką (dalej zwane Kanałami Komunikacji). Informacje te mogą być widoczne dla innych. Kanały Komunikacji zostaną udostępnione Uczestnikom do nieodpłatnego i niekomercyjnego użytku i wymiany zgodnych z prawem oraz adekwatnych informacji. Korzystanie z Kanałów Komunikacji w sposób wykraczający poza te cele jest bezwzględnie zakazany. Korzystanie z Kanałów Komunikacji w sposób sprzeczny z Oficjalnymi Zasadami może rzutować na możliwość dalszego uczestnictwa w Konkursie.

Jeśli Uczestnik decyduje się korzystać z Kanałów Komunikacji, wyraża zgodę na przestrzeganie Warunków i Zasad narzuconych przez Sponsora i opublikowanych w Kanałach Komunikacji, oraz na warunki i zasady przestawione przez dostawcę usługi. Zgadza się na to, że Sponsor może usunąć go z Kanałów Komunikacji, jeśli nie będzie korzystał z nich w sposób określony warunkami i zasadami na nich obowiązującymi.

Pozostałe warunki i zasady

Rozwiązanie Konkursu zostało niezależnie zweryfikowane i zapisane; obecnie jest przechowywane w bezpiecznym miejscu i zabezpieczone. Konkurs udostępnia się na zasadzie „TAK, JAK JEST”.

Rozwiązanie Konkursu zostanie ujawnione po wyłonieniu i zweryfikowaniu wszystkich Zwycięzców albo za pośrednictwem odpowiedniej strony internetowej lub innej, za pomocą innego rodzaju publikacji.

Wszystkie Zagadki zawarte w Książce i/lub inne udostępnione podczas Okresu Trwania Konkursu bazują na wiedzy ogólnej. Zagadki bazujące na dziełach literackich, filmach lub innych formach sztuki nie mają na celu podkreślenia jakiegokolwiek powiązania Sponsora, jego partnera lub wydawcy z danym dziełem.

Sponsor rezerwuje sobie prawo do modyfikowania, opóźniania lub odwołania Konkursu w przypadku upublicznienia rozwiązań Zagadek lub podzielenia się nimi z innym Uczestnikiem, lub jeśli Konkurs zostanie w inny sposób wypaczony. Jeśli Konkurs zakończy się przed czasem, Sponsor przyzna nieprzyznane Nagrody w następujący sposób: (i) jeśli nie każda z dwunastu (12) Nagród związanych z Etapem 1 zostanie przyznana przed końcem Konkursu, wszystkie nieprzyznane Nagrody trafią do Uczestników wyłonionych przez Sponsora na podstawie postępów w Etapie 1 Konkursu, a nieprzyznane Nagrody związane z całym Konkursem zostaną przyznane na podstawie postępów Uczestników w Konkursie (w obu przypadkach postępy mierzone będą przez Sponsora za pomocą wewnętrznych systemów monitorowania); i (ii) jeśli każda z dwunastu (12) nagród związanych z Etapem 1 została przyznana, wszystkie nieprzyznane Nagrody związane z całym Konkursem zostaną przyznane na podstawie postępów Uczestników w Konkursie mierzonych przez Sponsora za pomocą wewnętrznych systemów monitorowania.

Jeśli którekolwiek z postanowień zawartych w Oficjalnych Zasadach zostanie z jakiegokolwiek powodu uznane za nieważne, pozostała ich część utrzyma swoją moc.

Kontakt z nami

Jeśli potrzebujesz skontaktować się ze Sponsorem, napisz na adres questions@endgamerules.com e-mail zawierający nie więcej niż 250 słów lub skontaktuj się listownie, również ograniczając się do wiadomości nieprzekraczającej 250 słów, pisząc na adres Endgame Rule Questions, 25 Old Kings Highway – Suite 13, P.O. Box 254, Darien, CT 06820-4608. E-maile o większej liczbie słów nie zostaną przeczytanie. Z powodu dużej liczby otrzymywanych przez Sponsora wiadomości nie może on zagwarantować odpowiedzi na wszystkie listy czy e-maile i rezerwuje sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane. Prosimy o podanie swojego imienia, adresu e-mail, adresu zamieszkania oraz numeru telefonu.

Aby poznać imiona i nazwiska Zwycięzców Konkursu, wyślij stosowną prośbę oraz zaadresowaną do siebie kopertę na adres Endgame Winner Requests, 25 Old Kings Highway – Suite 13, P.O. Box 254, Darien, CT 06820-4608 do 31 stycznia 2021 roku.

Oficjalny regulamin

i warunki konkursu Endgame. WezwanieUWAGA. ZAGADKA ZOSTAŁA ROZWIĄZANA

Biorąc udział w konkursie Endgame (zwanym w dalszej części „Konkursem”), akceptujesz poniższy Regulamin i zgadzasz się postępować zgodnie z jego oficjalnymi zasadami i warunkami (zwanymi w dalszej części Oficjalnymi Zasadami). Twoim obowiązkiem jest zapoznanie się z Oficjalnymi Zasadami i bezwzględne stosowanie się do nich przez cały okres trwania Konkursu (o czym będzie mowa w dalszej części Regulaminu). Oficjalne Zasady będą dostępne na www.endgamerules.com (zwanej w dalszej części Oficjalną Stroną) przez cały okres trwania Konkursu.

Aby wygrać Konkurs, musisz stosować się do Oficjalnych Zasad. Każde odstępstwo, próba odstępstwa bądź niedostosowanie się do Oficjalnych Zasad lub powiązanych z nimi regulacji prawnych oraz pozostałych zasad (łącznie, i bezwzględnie, z prawem dotyczącym prywatności i bezpieczeństwa cybernetycznego oraz innymi zasadami i warunkami określonymi przez licencje na użytkowanie danego oprogramowania [zwanymi w dalszej części Obowiązującym Prawem]) może skutkować dyskwalifikacją i reperkusjami prawnymi zgodnie z Obowiązującym Prawem.

W Konkursie szczęście nie gra roli.

Rejestracja

Powieść Endgame: Wezwanie opowiada o poszukiwaniach ukrytego klucza. Konkurs składa się z licznych zagadek i powiązanych z nimi wskazówek (zwanych dalej Zagadkami i Wskazówkami), zaś drukowane i elektroniczne egzemplarze książki (zwanej w dalszej części Książką) zawierają niektóre z Zagadek i Wskazówek wykorzystanych na Etapie 1 Konkursu (zdefiniowanym w dalszej części Regulaminu). Przed wzięciem udziału w Konkursie uczestnicy (zwani dalej Uczestnikami) muszą dokonać rejestracji na www.keplerfuturistics.com i podać wszystkie niezbędne w tym celu dane. Uczestnictwo w konkursie wymaga (i) dostępu do Książki (ii) dostępu do internetu oraz (iii) standardowego konta internetowego Google. Twoje postępy w Konkursie będą śledzone przez Third Floor Fun, LLC (zwane dalej Sponsorem). Otrzymasz także adres strony, dzięki której pozyskasz dostęp do informacji na temat twoich postępów w Konkursie. Aby mieć dostęp do w/w informacji, musisz być zalogowany na swoje konto Google.

Zakupy dokonane za pośrednictwem aplikacji na urządzenia mobilne powiązane z Książką nie mają żadnego wpływu na postępy Uczestników w Konkursie. Nie istnieje wymóg ściągania, użytkowania i grania w gry oferowane przez aplikacje na urządzenia mobilne powiązane z Konkursem, aby wziąć udział lub zwyciężyć w Konkursie.

Reguły gry

Konkurs organizowany jest przez Sponsora i HarperCollins Publishers LLC (zwane dalej Amerykańskim Wydawcą). Inni wydawcy zagraniczni (zwani kolektywnie wraz z Amerykańskim Wydawcą Wydawcami) nie są Uczestnikami, sponsorami ani administratorami Konkursu i nie ponoszą za niego żadnej odpowiedzialności.

Zawarte w Książce wskazówki mogą być użyteczne w rozwiązywaniu zamieszczonych w niej Zagadek, mogą też jednak prowadzić do innych Zagadek niezawartych w Książce. Możesz natrafić na wskazówki tekstowe, wizualne, w formie kodu, szyfru i/albo hiperłączy prowadzących do wyników wyszukiwania, grafik, filmów, współrzędnych, stron internetowych i/lub mediów społecznościowych. Książka może też zawierać informacje mylące, skonstruowane jak wskazówka, lecz nią niebędące. Do ciebie należy rozpoznanie, czy informacja będzie użyteczna w rozwiązywaniu konkursowych Zagadek. Każdy Uczestnik otrzyma te same wskazówki i Zagadki (choć mogą być one udostępnione niektórym Uczestnikom wcześniej niż innym, zależnie od szybkości rozwiązywania Zagadek, co jest szczegółowo wytłumaczone w dalszej części Regulaminu). Wersje audio powieści nie zawierają wskazówek graficznych koniecznych do rozwiązania Zagadek.

Choć Sponsor dołożył wszelkich starań, aby zawarte w Książce informacje pozwalające na udział w Konkursie były kompletne i dokładne, niektóre z Zagadek i Wskazówek mogą być niedokładne lub błędne. Niektóre informacje mogą wydawać się użyteczne, lecz niekoniecznie muszą być wskazówką. Nie można jednak wykluczyć, że w Książce pojawiają się nieumyślnie popełnione błędy. Jeśli Sponsor znajdzie takowe, postara się je poprawić, korzystając z dostępnych metod i środków. Gdy natrafisz na informację, która jest według ciebie błędna, możesz skontaktować się ze Sponsorem, korzystając z informacji kontaktowych zamieszczonych na końcu Regulaminu.

Rozwiązanie każdej Zagadki zaprowadzi cię do kolejnej, aż do ostatecznej. Niektóre Zagadki konieczne do odniesienia zwycięstwa w Konkursie będą dostępne nie wcześniej niż dnia 7 października 2014 roku (zwanego w dalszej części Datą Rozpoczęcia Konkursu). Odpowiednio rozwiązanie ostatniej dostępnej na daną chwilę Zagadki nie jest tożsame z rozwiązaniem wszystkich Zagadek zawartych w Konkursie. Zagadki zostaną ogłoszone w dwóch etapach podczas okresu trwania Konkursu. Etap pierwszy Konkursu (zwany w dalszej części Etapem 1) rozpocznie się zgodnie z datą rozpoczęcia.

Etap drugi Konkursu (zwany dalej Etap 2) zostanie podzielony na trzy fazy, przy czym Zagadki przypisane do każdej z nich zostaną opublikowane w trzech różnych terminach. Terminy zostaną ogłoszone przez Sponsora i podane do wiadomości Uczestników Konkursu za pośrednictwem danych kontaktowych podanych przez nich podczas rejestracji. Dostęp Uczestników do Zagadek kolejnych faz Etapu 2 będzie określony szybkością, z jaką Uczestnicy rozwiążą Zagadki poprzedniego etapu lub fazy Konkursu. Uczestnicy, którzy uporają się z Zagadkami prędzej niż inni, zostaną wynagrodzeni wcześniejszym dostępem do Zagadek następnego etapu lub fazy niż ci, którzy rozwiązali je później. Wcześniejszy dostęp do kolejnych Zagadek będzie określony stosunkiem 10:1. Po tym jak wszystkim Uczestnikom, którzy spełniają wymagania, zostanie udzielony wcześniejszy dostęp do następnej fazy Konkursu, zostanie on udzielony także i pozostałym Uczestnikom, którzy rozwiązali wszystkie Zagadki z poprzedzającego etapu lub fazy. Na przykład jeśli Uczestnik C ukończy fazę 1 Etapu 2 po (i) dacie, kiedy zostanie udostępniona pierwsza Zagadka z fazy 2 Etapu 2 i (ii) każdemu Uczestnikowi, który spełniał odpowiednie wymagania, został przyznany wcześniejszy dostęp do fazy 2 Etapu 2, Uczestnik C otrzyma dostęp do pierwszej Zagadki fazy 2 Etapu 2 natychmiastowo.

Informacje związane z publikacją Zagadek Etapu 2, łącznie z instrukcjami odnośnie do dostępu do pierwszej Zagadki kolejnej fazy Konkursu, zostaną rozesłane przez Sponsora do Uczestników na adresy e-mail podane przez nich podczas rejestracji. Sponsor, powiązane z nim pośrednio lub bezpośrednio firmy, spółki zależne, oddziały i filie, a także ich dyrektorzy, pracownicy i agenci (łącznie zwani dalej Partnerami Sponsora), projektanci stron, reklamodawcy, agencje ubezpieczeniowe, kancelarie prawnicze, pracownicy administracyjni i inni zaangażowani w prace nad Konkursem, jak również jakikolwiek podmiot związany ze Sponsorem umową na wystawienie Nagrody Głównej zdefiniowanej w dalszej części Regulaminu (w momencie publikacji Oficjalnych Zasad jest to Desert Palace, działające jako Caesars Palace), a także spółki dominujące, zależne i z nimi powiązane (łącznie zwane dalej Partnerami Konkursu) oraz Wydawcy nie ponoszą odpowiedzialności prawnej ani jakiejkolwiek innej za nieudostępnienie części lub całości Konkursu jednocześnie wszystkim Uczestnikom lub za nierozpoczęcie przez Uczestnika udziału w danej części Konkursu w chwili, kiedy została mu ona udostępniona (bez względu na powód takiego stanu rzeczy). Aby uniknąć jakichkolwiek wątpliwości, należy podkreślić, że strony związane ze Sponsorem umową na wystawienie Nagrody Głównej (w momencie publikacji Oficjalnych Zasad jest to Desert Palace, działające jako Caesars Palace) i jej spółki dominujące i/lub zależne są partnerami Konkursu, ale nie Sponsorami, zaś wydawcy nie są partnerami Konkursu. Zakupy związane z Książką dokonane za pośrednictwem aplikacji na urządzenia mobilne nie zezwalają Uczestnikom na dostęp do Zagadek konkursowych ani nie wpływają na ich postępy w Konkursie.

Pierwszy Uczestnik, który spełni wszystkie wymagane do wygrania Konkursu warunki i rozwiąże Zagadki, otrzyma klucz otwierający Nagrodę Główną. Ani klucz, ani Nagroda Główna nie znajdują się w miejscu, do którego dostęp jest utrudniony i/lub wymaga jego bezczeszczenia, zakłócania porządku czy wtargnięcia. Zagadki mogą zostać rozwiązane jedynie za pomocą intelektu.

Jeśli (i) uczestniczysz w Konkursie w sposób uciążliwy dla pozostałych Uczestników, (ii) obrażasz, grozisz, zastraszasz lub nękasz pozostałych Uczestników, (iii) korzystasz z niedozwolonych sposobów gry, aby zdobyć nieuczciwą przewagę nad pozostałymi Uczestnikami (łącznie z próbami zhakowania którejś ze stron internetowych i/lub urządzeń elektronicznych wykorzystywanych w Konkursie), możesz zostać natychmiastowo zdyskwalifikowany. Zobowiązujesz się również do publicznego nieujawniania, bez względu na medium, rozwiązań Zagadek, które uważasz za poprawne (ani nawet części rozwiązań). Niepodporządkowanie się temu wymogowi skutkuje natychmiastową dyskwalifikacją. Jeden Uczestnik może w trakcie gry korzystać tylko z jednego konta Google. Korzystanie z więcej niż jednego konta Google również skutkuje natychmiastową dyskwalifikacją.

Warunki uczestnictwa

W Konkursie nie mogą brać udziału dyrektorzy, pracownicy, agenci, najbliższe rodziny dyrektora czy pracownika, jak również osoby z gospodarstw domowych (i) Sponsora, (ii) Partnerów Sponsora, (iii) Partnerów Konkursu lub (iv) Wydawców.

Żeby zostać Uczestnikiem Konkursu, musisz być osobą fizyczną w wieku co najmniej trzynastu (13) lat. Jeśli jednak prawo w miejscu twojego zamieszkania stanowi inaczej i według jego przepisów musisz być starszy, aby móc uczestniczyć w tego rodzaju konkursach, prawo to jest nadrzędne względem tego wymogu uczestnictwa zawartego w Regulaminie. Osoby, które nie osiągnęły pełnoletności według przepisów obowiązujących w kraju zamieszkania, przed przystąpieniem do Konkursu są zobowiązane uzyskać pozwolenie na udział w Konkursie od rodzica lub opiekuna prawnego. Aby zdobyć Nagrodę Główną, zwycięzca Konkursu lub jego rodzic albo opiekun prawny musi podpisać Formularz W-9, oświadczenie (o których mowa w dalszej części Regulaminu) oraz, jeśli jest to dozwolone i zgodnie z miejscowym prawem, poddać się weryfikacji danych (o której mowa w dalszej części Regulaminu). Formularz W-9, oświadczenie oraz weryfikacja danych w dalszej części Regulaminu zwane będą łącznie Dokumentami Koniecznymi Do Odebrania Nagrody i muszą zostać przedłożone na żądanie Sponsora. Dokumenty muszą mu zostać przekazane w odpowiednim, określonym poniżej, przedziale czasowym.

Książkę może nabyć każdy, gdziekolwiek jest sprzedawana. Jednak twój udział w konkursie będzie określony prawem obowiązującym w kraju, w którym mieszkasz, oraz niniejszymi Oficjalnymi Zasadami. W Konkursie nie mogą brać udziału mieszkańcy kraju, w którym Konkurs narusza tamtejsze obowiązujące prawo.

Zasady wyłonienia zwycięzcy

Pierwszy Uczestnik, który rozwiąże wszystkie Zagadki, otrzyma klucz i zostanie zweryfikowany przez Sponsora zgodnie z zasadami przedstawionymi poniżej, będzie mógł otworzyć gablotę zawierającą Nagrodę Główną. Konkurs trwać będzie od daty rozpoczęcia aż do (i) momentu rozwiązania wszystkich Zagadek, odbioru klucza i zweryfikowania zwycięzcy, lub (ii) 7 października 2016 roku (Daty Zakończenia wraz z Datą Rozpoczęcia zwane dalej Okresem Trwania Konkursu).

Nagroda Główna zostanie przyznana jednemu tylko Zwycięzcy. W przypadku, jeśli żaden z Uczestników nie rozwiąże wszystkich Zagadek przed datą zakończenia, Zwycięzca zostanie wyłoniony przez Sponsora na podstawie postępów w Konkursie mierzonych przez Sponsora za pomocą wewnętrznych systemów monitorowania. Podczas procesu weryfikacyjnego domniemany Zwycięzca będzie zobowiązany przedstawić Sponsorowi poprawne rozwiązania każdej z Zagadek. W przypadku remisu Uczestnikom zostanie zadana Zagadka na przewagę. Przed odbiorem Nagrody Głównej zwycięzca (lub jego rodzic albo opiekun prawny) będzie zobowiązany do wypełnienia dokumentów koniecznych do odebrania Nagrody.

Może być tylko jeden Zwycięzca Konkursu. Wszelka współpraca pomiędzy Uczestnikami jest ściśle zakazana. Jeśli nie bacząc na wspomniany zakaz, Uczestnicy będą współpracować ze sobą przy rozwiązywaniu Zagadek, zwalniają tym samym Sponsora z jakichkolwiek zobowiązań w związku z zawartą pomiędzy nimi umową. Jeśli z jakiegoś powodu Sponsor poniesie jakiekolwiek koszta lub wydatki, łącznie z wydatkami na cele prawne, w związku z zawartą pomiędzy Uczestnikami umową, Uczestnicy zobowiązują się wspólnie i osobno zwrócić koszta poniesione przez Sponsora.

Nagroda główna

Zwycięzca Konkursu otrzyma nagrodę w postaci złotych monet o wartości około 500 008 dolarów amerykańskich (kurs z dnia 11 sierpnia 2014 roku), zwaną w niniejszym Regulaminie Nagrodą Główną. Wartość nagrody głównej może się wahać w zależności od czasu i/lub kraju oraz aktualnej sytuacji gospodarczej. Nagroda główna musi zostać zaakceptowana w takiej a nie innej formie, nie zostanie zaoferowana jej równowartość w gotówce. Nie są przewidziane inne nagrody niż Nagroda Główna.

Opłaty podatkowe powiązane ze zdobyciem Nagrody Głównej pokrywa Zwycięzca Konkursu. Poza Stanami Zjednoczonymi wydanie nagrody głównej lub jej części może być wstrzymane do czasu otrzymania potwierdzenia o pokryciu przez Zwycięzcę wszystkich zobowiązań. Potencjalny Zwycięzca musi podpisać i odesłać do Sponsora w ciągu pięciu (5) dni roboczych od powiadomienia go o ewentualnym zwycięstwie Formularza W-9 (a także innych formularzy podatkowych wymaganych przez Sponsora, a wydanych przez odpowiednie organy w miejscu zamieszkania Zwycięzcy) wydanego przez Internal Revenue Service (amerykański urząd podatkowy, zwany dalej IRS). Z końcem roku podatkowego, w którym zostanie przyznana Nagroda Główna, Zwycięzcy zostanie wydany formularz IRS 1099 (i/lub inny właściwy dokument, zależnie od kraju zamieszkania Zwycięzcy), zawierający informacje o wartości Nagrody Głównej dla celów podatkowych. Zwycięzca musi zgłosić fakt jej zdobycia do IRS lub właściwego swojemu miejscu zamieszkania organu zgodnie z obowiązującym prawem. Jeśli Zwycięzca (i) nie podpisze i nie zwróci Formularza W-9 w wymaganym terminie, (ii) nie dostarczy Sponsorowi (lub stronie działającej w jego imieniu) unikalnego, osobistego, przydzielonego mu i ważnego numeru ubezpieczenia społecznego lub jego ekwiwalentu właściwego miejscu zamieszkania, (iii) nie dopełni formalności związanych z rejestracją w instytucji podatkowej, (iv) nie dopełni innych formalności podatkowych, uniemożliwiając Sponsorowi (lub stronie działającej w jego imieniu) zgłoszenie faktu przekazania Nagrody Głównej odpowiedniemu organowi podatkowemu, utraci do niej prawo na rzecz innego Uczestnika, który rozwiązał wszystkie Zagadki w okresie trwania Konkursu, i to jemu zostanie przekazany klucz, on natomiast zostanie ogłoszony przez Sponsora Zwycięzcą. W razie remisu zostanie zarządzona dogrywka. Zwycięzca powinien zwrócić się o radę do niezależnego doradcy podatkowego na temat implikacji podatkowych związanych ze zdobyciem i akceptacją Nagrody Głównej.

Zwycięzca być może będzie zmuszony odebrać Nagrodę Główną w swoim czasie wolnym lub po uprzednim wzięciu urlopu od pracy oraz udać się do Stanów Zjednoczonych. Obowiązkiem Zwycięzcy jest załatwienie wszystkich formalności związanych z odbiorem Nagrody Głównej i pokrycie kosztów z tym związanych. Zwycięzca będzie musiał samodzielnie opłacić koszta podróży i zakwaterowania związane z odbiorem Nagrody Głównej, choć sam jej odbiór nie wiąże się z obłożeniem zwycięzcy kosztami przez Sponsora.

Kwestie prywatności

Potencjalny Zwycięzca Konkursu będzie zobowiązany złożyć oświadczenie o spełnieniu kryteriów uczestnictwa oraz zrzeczeniu się roszczeń odszkodowawczych, jak również zgodę na podanie swoich danych i wizerunku do wiadomości publicznej (zwane w dalszej części Oświadczeniem). Oświadczenie potwierdzi, że potencjalny Zwycięzca spełnia wymogi Konkursu, a jego uczestnictwo w nim nie łamie obowiązującego prawa. Jeśli okaże się, że potencjalny Zwycięzca złamał obowiązujące prawo lub którąś z zasad Konkursu, zostanie zdyskwalifikowany zgodnie z uznaniem Sponsora i w takim wypadku Nagroda Główna nie zostanie mu przyznana. Do dyskwalifikacji może dojść, jeśli okaże się, że pogwałcenie zasad dało potencjalnemu Zwycięzcy nieuczciwą przewagę nad pozostałymi Uczestnikami Konkursu. Jeśli rodzic lub opiekun prawny potencjalnego Zwycięzcy, w razie gdy ten nie osiągnął pełnoletności zgodnie z obowiązującym w miejscu jego zamieszkania prawem, odmawia podpisania oświadczenia w ciągu pięciu (5) dni roboczych, potencjalny Zwycięzca zostanie zdyskwalifikowany. W przypadku dyskwalifikacji klucz otrzyma następna osoba, która rozwiązała wszystkie Zagadki w okresie trwania Konkursu, i po weryfikacji przez Sponsora zostanie uznana za Zwycięzcę. W przypadku remisu zostanie zarządzona dogrywka.

Zgodnie z obowiązującym prawem Zwycięzca udzieli Sponsorowi oraz Partnerom Konkursu w pełni przenośnego, absolutnego, niezbywalnego, bezterminowego, globalnego prawa i zgody na komercyjne i niekomercyjne wykorzystanie wizerunku, podobizny, głosu, imienia i/lub każdego materiału stworzonego na ich postawie (dalej zwanych Wizerunkiem) we wszystkich formach i za pośrednictwem każdego znanego dzisiaj oraz wymyślonego w przyszłości medium. Zwycięzca akceptuje tym samym, poprzez dostarczenie dokumentów koniecznych do odebrania Nagrody Głównej, wszelkie działania reklamowe i marketingowe związane z jego wygraną w Konkursie i zrzeka się wszelkich roszczeń, w tym rekompensaty, za wykorzystanie jego wizerunku (chyba że podobne zrzeczenie się jest niezgodne z obowiązującym prawem, wówczas Zwycięzca zgadza się uznać część Nagrody Głównej, ustaloną przez Sponsora, według jego uznania, za rekompensatę), przy jednoczesnym zastrzeżeniu, że Sponsor i jego partnerzy nie naruszą jego praw osobistych lub równoważnych określonych obowiązującym prawem.

Sponsor może wymagać od Zwycięzcy uczestnictwa w wydarzeniach promocyjnych związanych z Książką i Konkursem, poza wypadkami, kiedy zabrania tego obowiązujące prawo. Zwycięzca może zostać poproszony przez Sponsora o dostarczenie stosownych zaświadczeń i współpracę przy poufnej weryfikacji danych, aby potwierdzić spełnienie przez niego warunków uczestnictwa w Konkursie oraz stwierdzić, czy wykorzystanie imienia lub wizerunku takiej osoby w celach marketingowych lub reklamowych nie wpłynie negatywnie na dobre imię Sponsora, nie narazi na jego utratę ani pogardę, skandal lub drwinę, ani nie będzie działać na jego szkodę (Weryfikacja Danych). Weryfikacja Danych odbędzie się zgodnie z obowiązującym prawem i nie zostanie jej poddana żadna osoba poniżej osiemnastego (18) roku życia. Sponsor rezerwuje sobie prawo do rezygnacji z wykorzystania wizerunku zwycięzcy Konkursu w celach reklamowych lub marketingowych bez podania przyczyny.

Poza przypadkami wymienionymi powyżej, określonymi Oficjalnymi Zasadami, informacje zebrane przez Sponsora w związku z Konkursem zostaną wykorzystane zgodnie z polityką prywatności opublikowaną na Oficjalnej Stronie. Informacje te mogą zostać przekazane Sponsorowi i jego partnerom, a także Wydawcom (w dalszej części Regulaminu zwanych kolektywnie Odbiorcami Informacji). Uczestnicząc w Konkursie, udzielasz Odbiorcom Informacji prawa do wykorzystania tych informacji w różnych celach, na które zezwala obowiązujące prawo i istniejąca polityka prywatności określona przez Odbiorców Informacji. Organizatorzy Konkursu, Sponsor i Partnerzy mogą prowadzić osobną politykę prywatności, która może się różnić od tej zastosowanej na potrzeby Konkursu. Sponsor zachęca Uczestników do przeczytania polityki prywatności opublikowanej na każdej odwiedzanej przez nich stronie internetowej powiązanej z Konkursem.

Wykluczenie odpowiedzialności

Sponsorzy oraz Wydawcy, w tym ich dyrektorzy, pracownicy i agenci, nie ponoszą odpowiedzialności za czynności podjęte przez Uczestnika związane z uczestnictwem w Konkursie, łącznie z poszukiwaniem klucza. Za wszelkie uszkodzenie mienia lub pogwałcenie obowiązującego prawa odpowiedzialność ponosi tylko i wyłącznie Uczestnik. Aby uniknąć wszelakich wątpliwości, podkreślamy, że Wydawcy nie są partnerami Sponsora.

Sponsorzy i Wydawcy nie biorą odpowiedzialności za twoją niemożność uczestniczenia w konkursie z powodu regulacji prawnych obowiązujących w twoim kraju. Żaden Sponsor, jego partner ani wydawca nie ponosi ryzyka ani odpowiedzialności, nie pokrywa też kosztów związanych z czynnościami podjętymi przez Uczestnika w związku z Konkursem. Żaden Sponsor, jego partner ani Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia, kontuzje lub śmierć wynikłą lub powiązaną z Konkursem lub Oficjalnymi Zasadami. Obowiązujące prawo może nie pozwolić na podobne ograniczenie lub zrzeczenie się odpowiedzialności; w takim przypadku odpowiedzialność właściwej strony będzie ograniczona do ram opisanych przez Obowiązujące Prawo.

Żaden Sponsor ani Wydawca nie oferuje ubezpieczenia od odpowiedzialności jednostkom, grupom, organizacjom, firmom, obserwatorom ani innym podmiotom uczestniczącym w Konkursie.

Sponsor, jego partnerzy, Partnerzy Konkursu i Wydawcy nie ponoszą odpowiedzialności za: (i) podanie przez Uczestnika podczas rejestracji błędnych lub niedokładnych informacji osobowych lub błędne, przeinaczone lub wybrakowane transmisje danych powiązane z Konkursem; (ii) ludzkie błędy, awarie techniczne, przerwy, przeoczenia, zaniedbania, kasację, defekt i opóźnienia w działaniu systemu operacyjnego lub linii telekomunikacyjnej bez względu na przyczynę, co tyczy się każdego rodzaju sprzętu, systemu, sieci, linii, satelity, serwera, komputera lub dostawcy wykorzystywanego w trakcie Konkursu; (iii) niedostępność lub nieosiągalność internetu, albo jedno i drugie; (iv) kontuzje, uszkodzenie komputera albo urządzenia mobilnego należącego do Uczestnika lub innej osoby wynikające z uczestnictwa lub próby uczestnictwa w Konkursie albo ściągnięcia materiałów związanych z Konkursem. Jeśli doprowadzenie Konkursu do końca zostanie uniemożliwione z jakiegokolwiek powodu, łącznie z zainfekowaniem komputerów Sponsora wirusem, zainstalowania na nich złośliwego oprogramowania, nieautoryzowanej ingerencji, oszustwa, awarii technicznej, klęsk żywiołowych (łącznie z deszczem, burzami, powodzią i trzęsieniami ziemi), pożaru, eksplozji, zdarzeń losowych, awarii sprzętu lub innego powodu niezależnego od Sponsora, który może mieć negatywny wpływ na administrowanie Konkursem, jego bezpieczeństwo, uczciwość lub odpowiedni przebieg, Sponsor rezerwuje sobie prawo do zakończenia, zmodyfikowania lub zawieszenia części albo całości Konkursu bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności względem Uczestników i stron trzecich.

Uczestnicząc w Konkursie, zwalniasz Sponsora, jego partnerów, Partnerów Konkursu i Wydawców od odpowiedzialności określonej obowiązującym prawem i zrzekasz się roszczeń oraz podejmowania działań prawnych (łącznie z rekompensatą za honoraria prawnicze, opłatami związanymi z postępowaniem sądowym, honorariami zapłaconymi personelowi medycznemu, konsultantom i doradcom, a także kosztami dochodzeniowymi) wynikających z jakichkolwiek odniesionych obrażeń, uszkodzeń i strat poniesionych przez osoby lub mienie, które mogły nastąpić w związku z: (i) dostępem do materiału konkursowego; (ii) uczestnictwem w jakikolwiek aspekcie Konkursu; (iii) otrzymaniem, posiadaniem, korzystaniem z nagrody głównej; (iv) przygotowaniami podjętymi w celu wzięcia udziału w Konkursie, łącznie z podróżami i innymi zdarzeniami powiązanymi z Konkursem; (v) działaniami innych Uczestników, łącznie z twoją interakcją z nimi w trakcie indywidualnego lub wspólnego (mimo wyraźnego zakazu, o którym wspomniano powyżej) rozwiązywania Zagadek; (vi) błędami typograficznymi lub innymi, które wystąpią w Oficjalnych Zasadach lub jakichkolwiek ogłoszeniach związanych z Konkursem oraz ogłoszeniem zwycięzcy nagrody głównej; (vii) zniesławieniem, oszczerstwem, naruszeniem prawa do prywatności lub upublicznienia lub innym działaniem związanym z wykorzystaniem twojego wizerunku lub innego prawa danego Sponsorowi, Wydawcom i ich partnerom w związku z Konkursem.

W związku z informacjami przedstawionymi w dalszej części Regulaminu (i) godzisz się z ryzykiem, że zostaną ci przedstawione fakty lub okoliczności, które mogą istotnie różnić się od tego, co uznawałeś do tej pory za prawdziwe, (ii) oraz zrzekasz się prawa do zastosowania artykułu 1542 Kalifornijskiego Kodeksu Cywilnego lub równoważnego prawa względem Oficjalnych Zasad.

Niezależnie od powyższego, w przypadku, jeśli zrzeczenie zostanie orzeczone przez sąd lub odpowiedni organ prawny z jakiegokolwiek powodu za nieważne, poprzez udział w Konkursie wyrażasz zgodę na: (i) rozstrzygnięcie wszelkich dysput, żądań i sporów wynikających z uczestnictwa w Konkursie lub w związku z odbiorem jakichkolwiek nagród, indywidualnie, bez uciekania się do pozwów; (ii) wszelkie orzeczenia będą ograniczały się do bieżących wydatków i faktycznie poniesionych kosztów związanych z uczestnictwem w Konkursie, lecz, w żadnym wypadku, honorariów prawniczych; (iii) pod żadnym pozorem nie możesz się ubiegać o odszkodowanie za karne, przypadkowe lub inne wynikające z uczestnictwa w Konkursie szkody i zrzekasz się prawa do wszelkich roszczeń. Zwycięzca ponosi odpowiedzialność i ryzyko za ewentualną utratę lub uszkodzenie Nagrody głównej po jej dostarczeniu. Sponsor nie udziela żadnych zapewnień ani gwarancji odnośnie do wyglądu, bezpieczeństwa lub stanu Nagrody Głównej.

Zrzeczenie się obejmuje także wszelakie nieznane, nieprzewidziane, niezapowiedziane kontuzje, uszkodzenia, straty oraz odpowiedzialność i konsekwencje z niego wynikające, podobnie jak i te znane oraz opisane.

Interpretacje i spory

Oficjalne Zasady podlegają interpretacji Sponsora i wszelakie decyzje przez niego podjęte są ostateczne. Każda interpretacja, objaśnienie lub zmiana Oficjalnych Zasad wchodzi w życie niezwłocznie po opublikowaniu na Oficjalnej Stronie. Dalszym uczestnictwem w Konkursie lub użytkowaniem aplikacji przeznaczonych na urządzenia przenośne akceptujesz interpretacje, objaśnienia i zmiany.

Poza przypadkami wymienionymi w Oficjalnych Zasadach każda dysputa, roszczenie i różnica zdań pomiędzy tobą i Sponsorem wynikająca z lub związana z Oficjalnymi Zasadami oraz Konkursem, która nie może zostać rozwiązana inaczej, podlega arbitrażowi w sposób opisany w późniejszej części tego akapitu. Arbitraż zostanie przeprowadzony przez JAMS w Nowym Jorku w stanie Nowy Jork i rozstrzygnięty przez jednego arbitra, zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami JAMS. Osąd nad orzeczeniem wydanym przez arbitra przysługuje każdemu sądowi właściwej jurysdykcji. Jeśli obowiązujące prawo nie dopuszcza wiążącego arbitrażu (Roszczenia Niearbitrażowe), zarówno Sponsor, jak i Uczestnik wyrażają zgodę na podporządkowanie się arbitrażowi i będzie on niewiążący jedynie w przypadku roszczeń niearbitrażowych, a wiążący w pozostałych przypadkach.

Koszta arbitrażu zostaną rozdzielone po równo pomiędzy strony, chyba że prawo stanowi inaczej. Oficjalne Zasady, Konkurs i jakiekolwiek związane z nimi różnice zdań są podporządkowane prawu Stanów Zjednoczonych i stanu Nowy Jork. Uczestnik bez żadnych zastrzeżeń zgadza się na poddanie się osobistej jurysdykcji sądów stanowych i federalnych zlokalizowanych w Nowym Jorku w stanie Nowy Jork w celu prowadzenia postępowania w sprawie roszczeń niearbitrażowych.

Odszkodowania

W stopniu określonym przez obowiązujące prawo zgadzasz się zagwarantować rekompensatę Sponsorom, partnerom oraz wydawcom za wszelakie spory, roszczenia, działania, zobowiązania, osądy, ugody, koszta, straty, uszkodzenia i/lub wydatki według ogólnych zasad prawa lub słuszności, kontraktu lub umowy (łącznie z honorariami adwokackimi, honorariami wewnętrznego działu prawnego, honorariami wypłaconymi konsultantom, ekspertom i innego rodzaju profesjonalistom) wszelkiego rodzaju, które spowodowane zostaną w całości lub w części działaniami związanymi z uczestnictwem w Konkursie lub powiązanymi w jakikolwiek sposób z Oficjalnymi Zasadami.

Jeśli ktokolwiek wystąpi z roszczeniem przeciwko któremukolwiek ze Sponsorów, partnerów lub Wydawców związanym z pogwałceniem Oficjalnych Zasad przez Uczestnika w związku z użytkowaniem aplikacji przeznaczonej dla urządzeń mobilnych lub strony internetowej powiązanej z Konkursem lub jakimikolwiek innymi działaniami podjętymi w związku z Konkursem, Uczestnik wyraża zgodę na ochronę i zrekompensowanie Sponsorom, partnerom i Wydawcom jakichkolwiek wydatków, strat i kosztów (łącznie z kosztami postępowania prawnego) poniesionych z tytułu podobnego roszczenia.

Uczestnik zgadza się również na ochronę i wypłacenie rekompensaty Sponsorom, partnerom i Wydawcom za wydatki związane z Konkursem poniesione w związku z roszczeniami, sporami, działaniami, zobowiązaniami, osądami, ugodami, kosztami, stratami, uszkodzeniami według ogólnych zasad prawa lub słuszności, kontraktu lub umowy (łącznie z honorariami adwokackimi, honorariami wewnętrznego działu prawnego, honorariami wypłaconymi konsultantom, ekspertom i innego rodzaju profesjonalistom) wszelkiego rodzaju, które spowodowane zostaną w całości lub części przez partnera, przyjaciół, rodzinę, współpracowników, agentów, reprezentantów, pracowników, delegatów, pełnomocników Uczestnika i inne jednostki z nim powiązane.

Zobowiązania wynikające ze zgody na ochronę i wypłacenie Sponsorowi, partnerom i Wydawcom odszkodowania obejmują tylko i wyłącznie aktywne oraz bierne niedopatrzenia oraz umyślne działanie na szkodę ze strony Uczestnika i osób z nim powiązanych, włączając uszkodzenia ciała, kontuzje, zniszczenie mienia, straty wynikające z powyższego, naruszenie lub pogwałcenie własności intelektualnej osób trzecich, a także praw do jawności, prywatności oraz praw osobistych lub pozostałych równorzędnych praw określonych prawem ustawowym lub wynikających z prawa zwyczajowego.

Uczestnik wyraża również zgodę w imieniu swoich spadkobierców, wykonawców, administratorów i następców prawnych na ochronę i wypłacenie rekompensaty Sponsorom, partnerom i wydawcom za każde działanie i jego skutki, spory i roszczenia z nimi związane oraz uszkodzenia, straty, kontuzje lub śmierć, których wynikiem będzie uczestnictwo w Konkursie.

Niezależnie od powyższego Sponsorzy, partnerzy i Wydawcy rezerwują sobie prawo do podjęcia własnych kroków w celu ochrony przez jakimikolwiek roszczeniami wynikającymi z takich działań na swój koszt, jeśli taką decyzję uznają za odpowiednią.

Znaki towarowe i prawa autorskie

Uczestnik jest odpowiedzialny za przestrzeganie prawa autorskiego i poszanowanie praw własności intelektualnej. Powinien przyjąć założenie, że wszystko, co widzi lub przeczytał w Książce lub za pośrednictwem aplikacji na urządzenia mobilne w Okresie Trwania Konkursu, jest chronione prawem autorskim, chyba że określono inaczej, i nie może powielać, tworzyć pochodnych prac, rozpowszechniać kopii w celu sprzedaży, przenosić praw własności, wypożyczać lub upubliczniać prac chronione prawem autorskim, chyba że uzyska zgodę ich właściciela i pozwoli mu na to obowiązujące prawo.

Third Floor Fun, LCC, Endgame i Endgame: Wezwanie są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do Sponsora i powiązanych z nim firm lub Wydawców. Pozostałe znaki towarowe, usługowe, logo, nazwy produktu lub usługi związane z Konkursem należą do poszczególnych właścicieli.

Powiązane aplikacje na urządzenia mobilne oraz strony internetowe

Uczestnik zgadza się na przestrzeganie warunków i zasad korzystania ze stron internetowych Sponsora, jego aplikacji na urządzenia mobilne oraz innego oprogramowania (zwanych dalej Warunkami i Zasadami). Partnerzy Sponsora, agenci oraz spółki zależne, łącznie z Partnerami Konkursu i Wydawcami, mogą posiadać swoje własne strony internetowe, aplikacje na urządzenia mobilne oraz inne oprogramowanie, które podlegają innym warunkom i zasadom. Sponsor zachęca do zapoznania się z warunkami i zasadami obowiązującymi na stronach internetowych osób trzecich, a także w należących do nich aplikacjach na urządzenia mobilne oraz innym oprogramowaniu, z którego Uczestnik będzie korzystał podczas Konkursu. Niezastosowanie się do Warunków i Zasad lub warunków i zasad obowiązujących na stronach internetowych stron trzecich, dotyczących ich aplikacji na urządzenia mobilne oraz innego oprogramowania zastosowanego w związku z Konkursem, może skutkować dyskwalifikacją Użytkownika.

Jeśli Uczestnik korzysta z nieobsługiwanej przeglądarki internetowej lub urządzenia mobilnego, może otrzymać informację, że (i) jego przeglądarka lub urządzenie nie jest obsługiwane i (ii) zostać przekierowany do strony aktualizacyjnej lub poproszony o skorzystanie z obsługiwanego komputera. Jeśli Uczestnik korzysta ze sprzętu niespełniającego minimalnych wymagań, aby móc korzystać z treści konkursowych, może nie być w stanie przeglądać owych treści w formie, jeśli w ogóle, w jakiej zostały do tego przeznaczone. O ile zostały podjęte wszelkie starania, aby obsługiwane były wszystkie główne przeglądarki i urządzenia, nowe przeglądarki i urządzenia mogą nie być obsługiwane, jeśli wprowadzono je na rynek już po opracowaniu Konkursu, zaś starsze przeglądarki i urządzenia mogą w ogóle nie być obsługiwane. Żaden partner Sponsora, Partner Konkursu lub Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy z przeglądarką lub urządzeniem.

Bez zgody Sponsora Uczestnik nie może udostępniać publicznie zawartości aplikacji lub stron należących do Sponsora. Jeśli udostępni link do stron lub aplikacji Sponsora lub wykorzysta zawartą tam informację, jego obowiązkiem jest upewnienie się, że są one poprawne. Linki oraz informacje pod nimi zawarte mogą być zmieniane lub uaktualniane bez wcześniejszego powiadomienia.

Należące do Sponsora aplikacje na urządzenia mobilne i/lub strony internetowe udostępniane są na zasadzie „TAK, JAK JEST” oraz „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”. Uczestnik zrzeka się prawa do roszczeń związanych z niedokładnością, niedostępnością lub brakami zawartych na stronach internetowych i w aplikacjach na urządzenia mobilne informacji, a także na stronach internetowych, do których Sponsor zamieszcza hiperłącza. Sponsorzy nie biorą odpowiedzialności za opóźnienia powstałe na skutek braku dostępu do stron lub aplikacji. Z powodu specyfiki internetu błędy, przerwy i opóźnienia w dostarczeniu usługi mogą zaistnieć w każdej chwili.

Jeśli Uczestnik wysyła e-mail, wiadomość tekstową, obraz, plik audio lub inne treści za pośrednictwem aplikacji na urządzenia mobilne i/lub stron internetowych, udziela Sponsorowi i/lub stronie przez niego wyznaczonej nieodpłatnie i zrzekając się rekompensaty w jakiejkolwiek innej formie, niezbywalnego prawa do gromadzenia i wykorzystywania owych treści na należących do nich i/lub innych stronach internetowych oraz pozostałych mediach.

Kanały komunikacji

Sponsor może stworzyć kanały komunikacji, fora lub strony za pośrednictwem Twittera, Facebooka, YouTube’a, Instagramu i innych mediów społecznościowych i elektronicznych, gdzie będzie mógł zamieszczać informacje i materiały powiązane z Konkursem lub Książką (dalej zwane Kanałami Komunikacji). Informacje te mogą być widoczne dla innych. Kanały Komunikacji zostaną udostępnione Uczestnikom do nieodpłatnego i niekomercyjnego użytku i wymiany zgodnych z prawem oraz adekwatnych informacji. Korzystanie z Kanałów Komunikacji w sposób wykraczający poza te cele jest bezwzględnie zakazany. Korzystanie z Kanałów Komunikacji w sposób sprzeczny z Oficjalnymi Zasadami może rzutować na możliwość dalszego uczestnictwa w Konkursie.

Jeśli Uczestnik decyduje się korzystać z Kanałów Komunikacji, wyraża zgodę na przestrzeganie Warunków i Zasad narzuconych przez Sponsora i opublikowanych w Kanałach Komunikacji, oraz na warunki i zasady przestawione przez dostawcę usługi. Zgadza się na to, że Sponsor może usunąć go z Kanałów Komunikacji, jeśli nie będzie korzystał z nich w sposób określony warunkami i zasadami na nich obowiązującymi.

Pozostałe warunki i zasady

Rozwiązanie Konkursu zostało niezależnie zweryfikowane i zapisane; obecnie jest przechowywane w bezpiecznym miejscu i zabezpieczone. Konkurs udostępnia się na zasadzie „TAK, JAK JEST”.

Rozwiązanie Konkursu zostanie ujawnione po wyłonieniu i zweryfikowaniu Zwycięzcy albo za pośrednictwem odpowiedniej strony internetowej lub innej, za pomocą innego rodzaju publikacji.

Wszystkie Zagadki zawarte w Książce i/lub inne udostępnione podczas Okresu Trwania Konkursu bazują na wiedzy ogólnej. Zagadki bazujące na dziełach literackich, filmach lub innych formach sztuki nie mają na celu podkreślenia jakiegokolwiek powiązania Sponsora, jego partnera lub wydawcy z danym dziełem.

Sponsor rezerwuje sobie prawo do modyfikowania, opóźniania lub odwołania Konkursu w przypadku upublicznienia rozwiązań Zagadek lub podzielenia się nimi z innym Uczestnikiem, lub jeśli Konkurs zostanie w inny sposób wypaczony. Jeśli Konkurs zostanie odwołany, Sponsor przyzna Nagrodę Główną Uczestnikowi, który według wewnętrznych systemów monitorujących w momencie odwołania poczynił największe postępy. W przypadku remisu zostanie zarządzona dogrywka opierająca się na dodatkowej Zagadce.

Jeśli którekolwiek z postanowień zawartych w Oficjalnych Zasadach zostanie z jakiegokolwiek powodu uznane za nieważne, pozostała ich część utrzyma swoją moc.

Kontakt z nami

Jeśli potrzebujesz skontaktować się ze Sponsorem, napisz na adres questions@endgamerules.com e-mail zawierający nie więcej niż 250 słów lub skontaktuj się listownie, również ograniczając się do wiadomości nieprzekraczającej 250 słów, pisząc na adres Endgame Rule Questions, 25 Old Kings Highway – Suite 13, P.O. Box 254, Darien, CT 06820-4608. E-maile o większej liczbie słów nie zostaną przeczytanie. Z powodu dużej liczby otrzymywanych przez Sponsora wiadomości nie może on zagwarantować odpowiedzi na wszystkie listy czy e-maile i rezerwuje sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane. Prosimy o podanie swojego imienia, adresu e-mail, adresu zamieszkania oraz numeru telefonu.

Aby poznać imię i nazwisko Zwycięzcy Konkursu, wyślij stosowną prośbę oraz zaadresowaną do siebie kopertę na adres Endgame Winner Requests, 25 Old Kings Highway – Suite 13, P.O. Box 254, Darien, CT 06820-4608 do 31 stycznia 2020 roku.